ПЕРСОНАЛНИТЕ ФИНАНСИ - ПЪРВИЧНО ЗВЕНО НА ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА

DLib Repository

ПЕРСОНАЛНИТЕ ФИНАНСИ - ПЪРВИЧНО ЗВЕНО НА ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА

Show full item record

Title: ПЕРСОНАЛНИТЕ ФИНАНСИ - ПЪРВИЧНО ЗВЕНО НА ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА
Author: Ангелов, Ангел; Радулова, Анелия; Angelov, Angel; Radulova, Anelia
Abstract: Реализирането на проект “Персоналните финанси - първично звено на финансовата система” даде възможност за установяване на спецификата на персоналните финанси, сферата на тяхното формиране и взаимовръзката им с останалите елементи на финансовата система. Проведеното анкетно проучване установи състоянието и тенденциите в изменението на персоналните доходи и разходи и умението на индивидите за управление на персоналните парични потоци. Доказана е основната теза на научното изследване: “Персоналните финанси имат специфична връзка с останалите елементи на финансовата система, зависят от цикличността на икономическите процеси, оказват пряко влияние върху макроикономическата рамка и изискват специфични персонални познания за повишаване ефективността на управлението.” В процеса на реализиране на проекта е разработена методика за управление на персоналните финанси и е изграден център по управление на персоналните финанси към факултет “Финанси”. The implementation of the project “Personal Finance – the primary unit of the financial system” allowing to indentify the specific of personal finance areas of their formation and their relationship with other elements of the financial system. Conducted inquiry research found status and trends of a personal income and expenses and the ability of individuals to manage personal cash flows. The main thesis of research: Personal finance has a specific link to other elements of the financial system; depends on the cyclical nature of economic process; has a direct impact on the macroeconomic framework and requires specific personal knowledge to improve management efficiency” is proven. In the process of realization management’s personal finance is develop and the Center on management of the personal finance to the department “Finance” is build.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1586
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
44_split_14_2011.swf 1.201Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов