ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПРОИЗВОДСТВО

DLib Repository

ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Show full item record

Title: ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПРОИЗВОДСТВО
Author: Сирашки, Георги; Денева, Анета; Сирашки, Христо; Славов, Станимир; Sirashky, Georgi; Deneva, Aneta; Sirashky, Hristo; Slavov, Stanimir
Abstract: При съвременните икономически условия екологизацията на индустриалното производство има важно значение за решаване на разнообразни, нови и непознати за икономиката проблеми. Чрез екологизация на индустриалното производство се осигурява качество и конкурентоспособност на готовата продукция на вътрешния и международния пазар; улеснява се техническото сътрудничество между заинтересованите страни; човекът в своята дейност и природата са защитени от вредното въздействие на прилаганите технологии и процеси. Едно от най-важните съвременни нейни направления е използването на възобновяемите енергийни източници. Водената от страна на държавата политика създава необходимите условия за тяхното по-широко приложение. In today's economic conditions Greening of industrial production is important for solving various, new and unfamiliar problems for the economy. By going green industrial production provides quality competitiveness of finished products of domestic and international markets; to facilitate technical cooperation between stakeholders; man in its activities and nature are protected from harmful effects of applied technologies and processes. One of the most important contemporary trends is its use of renewable energy. Led by the state policy creates the necessary conditions for their wider application.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1593
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
84_split_14_2011.swf 709.8Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов