СТАТИСТИЧЕСКИЯТ КОНТРОЛ - ЕВРОПЕЙСКАТА АЛТЕРНАТИВА НА КАЧЕСТВОТО

DLib Repository

СТАТИСТИЧЕСКИЯТ КОНТРОЛ - ЕВРОПЕЙСКАТА АЛТЕРНАТИВА НА КАЧЕСТВОТО

Show full item record

Title: СТАТИСТИЧЕСКИЯТ КОНТРОЛ - ЕВРОПЕЙСКАТА АЛТЕРНАТИВА НА КАЧЕСТВОТО
Author: Тодоров, Тодор; Иванов, Любомир; Петков, Пламен; Ангелова, Поля; Славева, Красимира; Шопова, Маргарита; Атанасова, Елка
Abstract: Един от подходите, който гарантира реално повишаване равнището на качеството на произвежданата продукция, е въвеждането на статистическите методи за контрол върху технологичните процеси и качеството. Във високоразвитите страни масово се използват статистическите методи за контрол върху качеството на произвежданата продукция. В българската икономика те почти не се прилагат, в резултат на което европейското качество все още е само добро намерение. Извършеното проучване сред 300 фирми отмашиностроителния бранш в България показа, че статистическите методи не се познават от работещите в отрасъла и не се прилагат масово в практиката, въпреки тяхните очевидни предимства. Ето защо е необходимо Министерството на икономиката и енергетиката да предприеме практически стъпки по въвеждането на статистическите методи за контрол на качеството в машиностроителните предприятия, разработвайки за целта Стратегия, която да дефинира приоритетите на правителството, мерките и финансовия ресурс за подготовката на специалисти и въвеждането на съвременни системи за управление на качеството. The implementation of the statistical methods for quality control of the technological processes is an important approach that ensures a substantial increase in the quality of the production. The statistical methods for quality control are wide spread practice in the developed countries. On the contrary they are almost not implemented in the Bulgarian economy and as a result achieving high quality by the European standards is only a good intention.The survey performed in about 300 enterprises from the machinery construction industry in Bulgaria have shown that the statistical methods are unknown to the workers in that branch of industry and that they have not been implementing such methods in the practice despite their obvious advantages. Thus it is necessary for the Ministry of Economy and Energy to undertake practical steps on the implementation of statistical methods for quality control in the machinery construction enterprises by developing a “Strategy” in which to define the priorities of the Government, the measures and the financial resources that will ensure the training of specialists and the implementation of modern systems for quality management.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1598
Date: 2009


Files in this item

Files Size Format View
111_split_almanah_10_2009.swf 589.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов