СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР – ДВЕ ГОДИНИ СЛЕД ПРИEМАНЕТО НА Р. БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

DSpace/Manakin хранилище

СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР – ДВЕ ГОДИНИ СЛЕД ПРИEМАНЕТО НА Р. БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР – ДВЕ ГОДИНИ СЛЕД ПРИEМАНЕТО НА Р. БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Автор: Иванов, Георги; Марчевски, Иван; Иванов, Ивайло
Резюме: Структурните промени в системата за управление на публичния сектор на икономиката през последните години в нашата страна засегнаха и системите за контрол в неговите звена. Изискванията на Европейския съюз за преструктуриране на системите за финансов контрол в страните, членки на съюза, конкретизират изискванията и механизмите за осъщест- вяване на този процес. В резултат на това възникна конкретна потребност от преструктуриране на системите за финансово управление и контрол в звената от публичния сектор на Р. България. Почти две години след приемането на страната ни в Европейския съюз проблемите, свързани с евроинтеграцията в областта на системите за контрол в публичния сектор, стоят за разрешаване със същата тежест пред правителството и мениджмънта както и в периода на кандидат-членство. За изследване на този проблем бе извършено през 2008 г. проучване от авторски колектив по проект № 19 „Развитие и ефекти от функциониране на СФУК в публичния сектор” по плана на ИНИ към СА „Д. А. Ценов” – Свищов. Основните изводи от изследванията на авторите по проблематиката могат да бъдат обобщени в следното:  Първо – в момента реформата в законодателството по отноше- ние на контрола в организациите от публичния сектор е завър- шена. В резултат на това от 2006 г. действа Закон за ФУКПС. В момента тече процес по привеждане на СФУК на разпоредите- лите с бюджетни кредити от всички нива в съответствие със за- конодателството.  Второ – изискванията на ЕС за преструктуриране на системи- те за финансов контрол в страните-членки на съюза, включват и изграждане на принципно нови за нашата практика системи за ВК на ниво разпоредители с бюджетни кредити (СФУК).Новите моменти са в структурата на системите (компонентите и техните параметри), методиката и технологията на тяхното функциониране, ангажиментите и отговорностите на ръковод- ствата в организациите по отношение на контрола.  Трето – европейската теория и практика е показателна по отношение на необходимостта и ефективността от внедряване на подобни системи за ВК, гарантиращи ефективното, икономичното и ефикасно осъществяване /извършване/ на дейностите в държавната и местните администрации. Подобни системи гарантират прозрачност на процесите и същевременно подпомагат контролните структури в системата на изпълнителната власт на държавно ниво при извършване на вътрешните одити в управлението на публичните финанси. In the last few years the structural changes in the public sector management system of our national economy have had an impact on the control systems in the various units of this sector. The EU requirements to restructure the financial control systems in the member states specify the requirements and the mechanisms for the implementation of this process. As a result there has arisen the specific need to restructure the financial management and control systems in the public sector units of the Republic of Bulgaria. Almost two years after the accession of our country to the European Union, the problems related to the euro integration in the public sector control systems are as serious and open before the government and management science as during the preparation for EU accession period. To study this problem a research was done in 2008 by a team of authors under project № 19 „Development and effects of the functioning of financial management and control systems in the public sector”, as included in the plan of the Institute for Scientific Research at carried out research on the specific problems can be summarized as follow:  First – at present the legislation reform concerning the control in the public sector organizations has been completed. As a result a Law on the Financial Management and Control in the Public Sector has been effective since 2006. At present there is an undergoing process for bringing the financial management and control systems of budget credits authorizing officers at all levels in conformity with the legal framework.  Second – the EU requirements to restructure the financial control systems in the member states also include the development of principally new for our practice internal control systems at level budget credits authorizing officers (FMCS). The new changes are in the structure of the systems (components and their characteristics), the methods and technology of their functioning, the commitments and the responsibilities of the management of the organizations as regards control.  Third – The European theory and practice clearly shows the need from and the efficiency of the implementation of such internal control systems, which provide for the effective, economical and efficient implementation (execution) of the activities in state and local administrations. Similar systems provide for the transparency of the processes and at the same time shall support the control structures in the executive power system at state level in the execution of internal audits in public finance management
URI: http://hdl.handle.net/10610/1602
Дата: 2009


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
156_split_almanah_10_2009.swf 1.135Mb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов