БАРИЕРИ ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

БАРИЕРИ ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: БАРИЕРИ ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ
Author: Николова, Марина; Линкова, Маруся
Abstract: В настоящата разработка се акцентира на две основни тези:  Селският туризъм е един от инструментите за постигане на стратегическите цели на правителството във връзка с развитието на селските райони за периода 2007-2013 г.;  В страната се оформят пазарни и предприемачески ниши за развитие на селския туризъм.Селските общини в България заемат 81% от територията и обхващат 42% от населението. Налице е диспропорция в развитието на градските и селските райони както по отношение на икономическото развитие, така и по отношение на образователно равнище, демографско състояние, достъп до основни услуги и пр. Над 80% от селските общини определят туризма като приоритет. Едва 26% от живеещите в селски райони допълват доходите си от алтернативни неселскостопански дейности – занаяти, селски туризъм, хобизанимания и др., а в областта на селския туризъм работят само 370 стопани. Разглеждането на селския туризъм като граничен междуотраслов сек- тор на икономиката – селско, горско и водно стопанство, туризъм, хранително-вкусова промишленост и пр., позволява идентифицирането на пазарните и предприемаческите ниши, които от една страна ще удовлетворят част от основните стратегически цели на правителството за развитие на селските райони, а от друга - ще аргументират, че селският туризъм е печеливш бизнес за България.The goal of the current research is to analyze two major points:  The rural tourism is one of the government’s instruments for achieving strategic goals in the development of the rural tourism for the period from 2007 to 2013 ;  There are forming productive and customary recesses in the rural for development of the rural tourism The communes in Bulgaria are 81% in territory and 42% in population. There is disbalance in the development of the city and agricultural sectors in matter of economic and educational level, demography, access to basic services etc. Over 80% of the communes define tourism as a priority. Only 26% from the people living in the agricultural sectors work additionally – rural tourism, hobbies etc. Only 370 hosts work in the field of rural tourism. Examining the rural tourism as a limited sector of the economy (agricultural, tourism, transport etc) allow identifying the productive and customary recesses, which on one side will satisfy major part of the government’s strategic goals for development of the agricultural sectors, and on other side will prove the rural tourism as a profitable business for Bulgaria.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1606
Date: 2009


Files in this item

Files Size Format View
198_split_almanah_10_2009.swf 514.0Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов