ЕФЕКТИВНОСТ НА ПОРТФЕЙЛНИЯ МЕНИДЖМЪНТ ПРИ КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВА КРИЗА

DLib Repository

ЕФЕКТИВНОСТ НА ПОРТФЕЙЛНИЯ МЕНИДЖМЪНТ ПРИ КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВА КРИЗА

Show full item record

Title: ЕФЕКТИВНОСТ НА ПОРТФЕЙЛНИЯ МЕНИДЖМЪНТ ПРИ КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВА КРИЗА
Author: Пътев, Пламен; Ганчев, Александър; Patev, Plamen; Ganchev, Alexander
Abstract: Проектът изследва портфейлното изпълнение на българските колек- тивни инвестиционни схеми в условията на финансова криза. Актуалността му се определя от сравнително слабата познаваемост и практическа реализация на проблемите с оценката на портфейлния мениджмънт в българската инвестиционна теория и практика. В рамките на проекта се извършва системен анализ на техниките за измерване на доходността на колективните схеми, инвестиращи в ценни книжа, системен анализ на техниките за измерване на риска на колективните схеми, инвестиращи в ценни книжа, преглед и систематизиране на техниките за измерване на риск-доходност характеристиките на колективните схеми, инвестиращи в ценни книжа и анализ на представянето българските колективни инвестиционни схеми в условията на финансова криза.The project investigates the portfolio performance within the Bulgarian collective investment schemes under conditions of financial crisis. The source of the project necessity is deriving from the weak popularity and practical implementation of the problems with portfolio performance evaluation in Bulgarian investment theory and practice. The basic activities within the project and in the related scientific research are systematic analysis of the techniques for measuring the return of collective investment schemes, systematic analysis of the techniques for measuring the risk of collective investment schemes, review of techniques for measuring the risk-return characteristics of collective investment schemes and analysis of the performance of the Bulgarian collective investment schemes in conditions of financial crisis
URI: http://hdl.handle.net/10610/1615
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
105_split_almanah_11_2010.swf 1.139Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов