РАЗРАБОТВАНЕ НА КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ ЗА СИСТЕМЕН ПОДХОД ПРИ ИЗБОР НА МЕЖДУНАРОДЕН ПАЗАР

DLib Repository

РАЗРАБОТВАНЕ НА КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ ЗА СИСТЕМЕН ПОДХОД ПРИ ИЗБОР НА МЕЖДУНАРОДЕН ПАЗАР

Show full item record

Title: РАЗРАБОТВАНЕ НА КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ ЗА СИСТЕМЕН ПОДХОД ПРИ ИЗБОР НА МЕЖДУНАРОДЕН ПАЗАР
Author: Дамянов, Атанас; Илиев, Драгомир; Йорданов, Николай; Damyanov, Atanas; Iliev, Dragomir; Jordanov, Nikolay
Abstract: Изборът на международен пазар е едно от най-важните решения в стратегическото управление на предприятието. Въпреки тази негова важност, често решенията се основат на интуицията. С развитието на технологиите и засилената дигитализация на икономическите процеси, предприятията ще изпитват нужда от формализиран и системен качествен, и количествен анализ на международните пазари. В основата на настоящият проект стоят два замисъла – научен и обучителен. Научният замисъл е постигнат чрез търсене и обобщаване на успешния опит на чуждестранните изследователи и компании по отношение избора на международни пазари за интернационализиране. Обучителният замисъл е постигнат прилагайки метода “учене чрез правене” (Learning by doing) и чрез споделяне на личен опит и менторство. Market selection process is one of the milestone decisions in the strategic management. Despite its importance usually decisions are intuitive. With the development of the technology and digitalised economic processes, companies will need a formal and systematic, qualitative and quantitative analysis for international markets. There are two basic conceptions in the project – scientific and training. The scientific one stands on the successful experience of foreign researchers and companies on international market selection. The training one stands on the application of the “Learning by doing” method and sharing personal experience
URI: http://hdl.handle.net/10610/1617
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
266_split_14_2011.swf 757.4Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов