ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ПРОФИЛ НА СТУДЕНТА (КВАБАР-С)

DLib Repository

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ПРОФИЛ НА СТУДЕНТА (КВАБАР-С)

Show full item record

Title: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ПРОФИЛ НА СТУДЕНТА (КВАБАР-С)
Author: Кръстевич, Тодор; Смокова, Маруся; Кузнецов, Юрий; Башев, Костадин
Abstract: Получаването на висока професионална квалификацията и повишаването на шансовете за професионално реализация на студентите са сред приоритетните цели в управлението на всяко съвременното висше училище. Дискусиите за адекватността на подготовката на випускниците на икономическите висши училища, са многопластови и с имплицитно присъщи противоречия на интереси. Един от основните причини за тези противоречия се корени в липсата на адекватни и навременни измерители за „успешен” квалификационен профил на ниво обучаем, което от своя страна води до „размита” перспектива за шансовете в професионалната реализация. Настоящата студия е с институционален фокус и представя методология и внедрена методика за измерване и мониторинг на индиви- дуалния квалификационен профил на студента. Among the priority management goals of any higher education institution are to obtain higher professional qualification and to enhance the possibilities for students’ professional realization. The discussions about the adequacy of the training which the graduates of economic higher education institutions receive are multilayer and they are characterized by inherent contradictions in interests. One of the major reasons for these contradictions is founded on the lack of adequate and timely measures for “successful” student qualification profile. This causes a “fuzzy” perspective for a good professional realization. The focus of the study is in the institutional research area. It describes the process of designing, developing and deploying a methodology for measurement and monitoring of student’ qualification profile.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1619
Date: 2009


Files in this item

Files Size Format View
304_split_almanah_10_2009.swf 834.9Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов