ДОХОДИ, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

DLib Repository

ДОХОДИ, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

Show full item record

Title: ДОХОДИ, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
Author: Марков, Огнян; Тодоров, Тодор; Цанова, Цветелина; Markov, Ognyan; Todorov, Todor; Tsanova, Tsvetelina
Abstract: Върху икономическия растеж влияние оказват редица фактори, но безспорно измежду най-важните се нареждат доходите и потреблението на населението. Повишаването на доходите на населението води до увеличено потребление, което пък, за да бъде задоволено, стимулира производството, т.е. създаването на повече стоки и услуги и следователно предизвиква нарастване обема на брутната продукция и на брутната добавена стойност. В процеса на изпълнение на проектното задание е подложена на задълбочен анализ триадата „доходи–потребление–икономически растеж”. Обработен е голям обем от статистическа инфор- мация, анализирани са данни, получени от проведено анкетно наблюдение, проучени са научни изследвания на български и чужди автори. Eeconomic growth can be influenced by a number of factors, but certainly among the most important ones are the incomes and consumption of the population. An increase in incomes leads to increased consumption, which in turn, stimulates production, i.e. the creation of more goods and services and therefore causes an increase in the volume of gross output and therefore gross value added. In the process of implementing the project task we had to thoroughly analyse the triad of „income-consumption-economic growth”. We also processed a large amount of statistical information, analyzed data obtained from surveys and studied the research of Bulgarian and foreign authors.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1624
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
16_split_16_2012.swf 402.0Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов