РАБОТНАТА СИЛА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА РЕФОРМАТА

DSpace/Manakin хранилище

РАБОТНАТА СИЛА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА РЕФОРМАТА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: РАБОТНАТА СИЛА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА РЕФОРМАТА
Автор: Колев, Кольо; Адамов, Величко; Врачовски, Данаил; Захариев, Андрей; Захариева, Галина; Шарков, Ваньо; Марчева, Анастасия; Кръстев, Людмил; Kolev, Kolyo; Adamov, Velichko; Vrachovski, Danail; Zahariev, Andrey; Zaharieva, Galina; Sharkov, Vanio; Marcheva, Anastasiya; Krystev, Lyudmil
Резюме: Изследването на управленските, финансовите и социално-иконо- мическите проблеми на формирането и развитието на работната сила в здравеопазването е необходимо за диагностициране състоянието на системата и разработването на механизми, способстващи тяхното решаване. Сериозните нерешени проблеми, стоящи пред българското здравеопазване, могат да намерят решение чрез изработване на научно обосновани и адекватни на съвременните изисквания методики за управление на ресурсния потенциал, които да са съобразени с националните приоритети от Здравната стратегия на Република България. Един от основните приоритети в областта на управлението на работната сила в здравеопазването е създаването на макети от показатели, които да взаимодействат помежду си по подобие на балансираните системи от показатели. Тези макети ще захранват информационния входа на система за управление. Те могат да спомогнат за усъвършенстване на Националната здравна карта и на другите нормативни документи в тази област.Studying the managerial, financial and socio-economic problems of the formation and development of healthcare workforce is necessary for diagnosticating the state of the system and working out mechanisms for solving them. The serious unsolved problems facing Bulgarian healthcare can be solved through working out scientifically grounded methods adequate to the modern requirements for managing resource potential, in compliance with the national priorities of Bulgaria’s Health Strategy. One of the main priorities in the sphere of managing healthcare workforce is creating models of indicators which are to interact with one another like balanced systems of indicators. These models will feed the information entrance of the management system. They can help improve the National Health Card and other normative documents in this sphere.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1626
Дата: 2010


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
193_split_almanah_11_2010.swf 1.777Mb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов