РАБОТНАТА СИЛА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА РЕФОРМАТА

DLib Repository

РАБОТНАТА СИЛА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА РЕФОРМАТА

Show full item record

Title: РАБОТНАТА СИЛА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА РЕФОРМАТА
Author: Колев, Кольо; Адамов, Величко; Врачовски, Данаил; Захариев, Андрей; Захариева, Галина; Шарков, Ваньо; Марчева, Анастасия; Кръстев, Людмил; Kolev, Kolyo; Adamov, Velichko; Vrachovski, Danail; Zahariev, Andrey; Zaharieva, Galina; Sharkov, Vanio; Marcheva, Anastasiya; Krystev, Lyudmil
Abstract: Изследването на управленските, финансовите и социално-иконо- мическите проблеми на формирането и развитието на работната сила в здравеопазването е необходимо за диагностициране състоянието на системата и разработването на механизми, способстващи тяхното решаване. Сериозните нерешени проблеми, стоящи пред българското здравеопазване, могат да намерят решение чрез изработване на научно обосновани и адекватни на съвременните изисквания методики за управление на ресурсния потенциал, които да са съобразени с националните приоритети от Здравната стратегия на Република България. Един от основните приоритети в областта на управлението на работната сила в здравеопазването е създаването на макети от показатели, които да взаимодействат помежду си по подобие на балансираните системи от показатели. Тези макети ще захранват информационния входа на система за управление. Те могат да спомогнат за усъвършенстване на Националната здравна карта и на другите нормативни документи в тази област.Studying the managerial, financial and socio-economic problems of the formation and development of healthcare workforce is necessary for diagnosticating the state of the system and working out mechanisms for solving them. The serious unsolved problems facing Bulgarian healthcare can be solved through working out scientifically grounded methods adequate to the modern requirements for managing resource potential, in compliance with the national priorities of Bulgaria’s Health Strategy. One of the main priorities in the sphere of managing healthcare workforce is creating models of indicators which are to interact with one another like balanced systems of indicators. These models will feed the information entrance of the management system. They can help improve the National Health Card and other normative documents in this sphere.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1626
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
193_split_almanah_11_2010.swf 1.777Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов