ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ ВЪРХУ МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

DLib Repository

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ ВЪРХУ МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Show full item record

Title: ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ ВЪРХУ МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Author: Богданова, Маргарита; Цветанова, Ева; Господинов, Юлиян; Bogdanova, M.; Tsvetanova, Eva; Gospodinov, Yulian
Abstract: Цел на настоящото изследване е да се направи оценка на въздействието на структурните фондове върху местното икономическо развитие. Като целеви общини в проектното предложение са дефинирани Белене и Никопол. Избрани са малки общини, в които административният капацитетът е относително малък. Обект на изследване са общинските планове за развитие на целевите общини, в които са дефинирани приоритетите и мерките за финансиране от структурните фондове. Тяхното изпълнение ще допринесе за местното икономическо развитие. Предмет на изследване е въздействието на мерките по структурните фондове, които вече са стартирали или са изпълнени, върху развитието на общината. В хода на изследването бе адаптирана методологията за оценка на въздействието към характеристиките на малките общини. Проведена е оценка на въздействие за община Белене. Изготвен е анализ на резултатите от оценката на въздействие и са направени препоръки към местната и централната власт. The objective of this study is to assess the impact of structural funds on local economic development. As target communities in the project proposal were defined Belene and Nikopol municipalities. They are selected because of their small size and needs of increasing the administrative capacity. The object of study are the municipality development plans, where priorities and measures for funding from the Structural Funds are defined. The implementation of these plans will contribute to local economic development. The subject of the study is the impact of structural funds measures on the municipality development. During the survey methodology was adapted to assess the impact to the characteristics of small municipalities. There were conducted an evaluation of the impact of Belene Municipality. An analysis of the impact assessment and recommendations to local and central government are made
URI: http://hdl.handle.net/10610/1627
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
374_split_14_2011.swf 749.2Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов