ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ ВЪРХУ МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

DSpace/Manakin хранилище

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ ВЪРХУ МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ ВЪРХУ МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Автор: Богданова, Маргарита; Цветанова, Ева; Господинов, Юлиян; Bogdanova, M.; Tsvetanova, Eva; Gospodinov, Yulian
Резюме: Цел на настоящото изследване е да се направи оценка на въздействието на структурните фондове върху местното икономическо развитие. Като целеви общини в проектното предложение са дефинирани Белене и Никопол. Избрани са малки общини, в които административният капацитетът е относително малък. Обект на изследване са общинските планове за развитие на целевите общини, в които са дефинирани приоритетите и мерките за финансиране от структурните фондове. Тяхното изпълнение ще допринесе за местното икономическо развитие. Предмет на изследване е въздействието на мерките по структурните фондове, които вече са стартирали или са изпълнени, върху развитието на общината. В хода на изследването бе адаптирана методологията за оценка на въздействието към характеристиките на малките общини. Проведена е оценка на въздействие за община Белене. Изготвен е анализ на резултатите от оценката на въздействие и са направени препоръки към местната и централната власт. The objective of this study is to assess the impact of structural funds on local economic development. As target communities in the project proposal were defined Belene and Nikopol municipalities. They are selected because of their small size and needs of increasing the administrative capacity. The object of study are the municipality development plans, where priorities and measures for funding from the Structural Funds are defined. The implementation of these plans will contribute to local economic development. The subject of the study is the impact of structural funds measures on the municipality development. During the survey methodology was adapted to assess the impact to the characteristics of small municipalities. There were conducted an evaluation of the impact of Belene Municipality. An analysis of the impact assessment and recommendations to local and central government are made
URI: http://hdl.handle.net/10610/1627
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
374_split_14_2011.swf 749.2Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов