ИНТЕГРИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЦЕЛИ В ПОЛИТИКАТА ЗА МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ИНТЕГРИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЦЕЛИ В ПОЛИТИКАТА ЗА МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИНТЕГРИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЦЕЛИ В ПОЛИТИКАТА ЗА МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ
Автор: Богданова, Маргарита; Цветанова, Ева; Тодоров, Евгени; Господинов, Юлиян; Bogdanova, M.; Tsvetanova, Eva; Todorov, Evgeni; Gospodinov, Yulian
Резюме: Цел на настоящото изследване е да се да се разработи и апробира методика за интегриране на глобалните екологични цели в политиката на местно икономическо развитие и териториално планиране в България. Обект на изследване са основните документи на Обединените нации, политиките и програмите на ЕС и България, поставящи екологични цели пред националните и местните власти, както и настоящата методика за териториално планиране на ниво райони за планиране, области и общини. Предмет на изследване е адаптирането на глобалните екологични цели в рамкова методика за планиране и за оценка на екологичното въздействие на проекти по структурните фондове, приложима за създаването на интегриран планов продукт за местно икономическо развитие. В хода на изследването бяха проучени основните документи, касаещи климатичните промени, биоразнообразието, борбата с опустиняването и необходимостта те да бъдат интегрирани в политиката на регионално и местно развитие. Предложени са техники за обучение, подходящи както за общински служители, така и за организациите на гражданското общество. Те са основа за разработване на програма за обучение към ЦСФО. The aim of this study is to be developed and approved methodology for integrating до global environmental objectives into local development policy and spatial planning in Bulgaria Object of research are the main documents of the United Nations, EU and national programs concerning environmental objectives and the methodology for regional planning on the level of planning regions, districts and municipalities. Subject of study is the adaptation of global environmental objectives in a framework methodology for planning and assessing the environmental impact of Structural Fund projects applicable to the creation of integrated products for local economic development. In the course of the study were examined key documents related to climate change, biodiversity, desertification and the need of their integration in the regional and local development. Training techniques are proposed, suitable for both municipal employees and civil society organizations. They are the basis for developing a training program to Centre for post-graduate and continuing education.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1629
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
422_split_14_2011.swf 598.0Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов