ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ФИНАНСОВАТА КРИЗА ВЪРХУ ИПОТЕЧНИЯ ПАЗАР

DLib Repository

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ФИНАНСОВАТА КРИЗА ВЪРХУ ИПОТЕЧНИЯ ПАЗАР

Show full item record

Title: ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ФИНАНСОВАТА КРИЗА ВЪРХУ ИПОТЕЧНИЯ ПАЗАР
Author: Милинов, Валентин; Маринов, Марин; Радуканов, Сергей; Milinov, Valentin; Marinov, Marin; Raducanov, Sergey
Abstract: Банковото кредитиране е основна форма за съществуване на кредита като ипотечните кредити заемат ключова позиция. Бързото развитие на финансовия пазар води до създаването на ипотечните облигации и тяхната секюритизация. Масовото раздаване на ипотечни кредити, силно завишената цена на имотите и рисковите ипотеки са предпоставка за възникване на финансовата криза и превръщането й в световна. Настоящата разработка разглежда ипотечното кредитиране – същност и фактори; пазара на ипотечните кредити в САЩ, Европа и България през последните 5 години; състоянието и развитието на пазара на недвижими имоти катоизследванията са подкрепени с данни от практиката на три от водещите в България Търговски банки – ОББ АД, Банка ДСК АД, и Уникредит Булбанк АД като не трябва да се пренебрегва практическата насоченост на изследването, която се изразява в извеждането на препоръки и изводи относно подобряване пазара на ипотечни кредити и засилване финансовата дисциплина на централните и търговски банки. Bank lending is the main form for existence of the loans and mortgage loans had a key position. The rapid development of financial markets led to the creation of mortgage bonds and securitisation of loans. The large distribution of mortgage loans highly overpriced the property, and subprime mortgages are a precondition for the emergence of financial cris and transforming it into a global.The present work treats the mortgage lending – essence and factors; the market for mortgage loans in USA, Europe and Bulgaria in last 5 years; the condition and development of real estate market as research is supported by data from the practice of three lending commercial banks in Bulgaria - United Bulgarian Bank; DSK Bank and Unicredit Bulbank. The practical purpose of the research should not be ignored, it is found in the provided recommendations and conclusion about improvement of mortgage loans market and financial discipline of central and commercial banks.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1630
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
472_split_14_2011.swf 693.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов