ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЪЗКАТА – ВЪНШНИ ЕКОЛОГИЧНИ РАЗХОДИ И ЕКОЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕНЕРГИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЪЗКАТА – ВЪНШНИ ЕКОЛОГИЧНИ РАЗХОДИ И ЕКОЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕНЕРГИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЪЗКАТА – ВЪНШНИ ЕКОЛОГИЧНИ РАЗХОДИ И ЕКОЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕНЕРГИЯ
Автор: Найденова, Снежана; Георгиева, Нонка; Костова, Снежана; Naidenova, Snejana; Georgieva, Nonka; Kostova, Snejana
Резюме: Разработването на надеждни методики за оценка на вредните влияния от производството и потреблението на стоки и услуги върху състоянието на околната среда е голямо предизвикателство пред научната общност. Наред със съществуващите индикатори, индекси и други оценъчни нструменти, в последните години стават все по-актуални количествените методи за оценяване на тези влияния. С повишаване на надеждността на тези методи актуален става въпросът как те да бъдат интегрирани в схеми за оценка на екоефективността на стоки и услуги. Целта на настоящия проект е да бъде предложена една такава схема за използване на външните екологични разходи в оценката на екоефективността. За тази цел, след подробен анализ на известните от литературата резултати, в настоящия проект са предложени основните стъпки на интегрираната схема, разгледани са подходи за оценка на екоефективността на макро равнище, софтуерните продукти, които се използват за целта и системите за подпомагане вземането на решения. Извършени са математически изчисления и са получени конкретни резултати. The development of reliable methodologies for assessing the harmful effects of production and consumption of goods and services on the environment is a major challenge to the scientific community. Along with the existing indicators, indexes and other measurement tools, in recent years relevant quantitative methods for evaluating these influences have become increasingly popular and much used. By increasing the reliability of these methods the topical question of how they are integrated into the assessment of eco-efficiency of goods and services has been put forward. The aim of this project is to offer a scheme using external environmental costs in the evaluation of eco-efficiency. For that purpose, after a detailed analysis of the results taken from various sources, this project offers the basic steps of the integrated circuit, as well as different approaches for assessing eco-efficiency at macro level, and the software used for this purpose and support systems for decision-making. Computations have been performed and concrete results have been obtained.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1631
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
520_split_14_2011.swf 673.1Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов