РОЛЯТА НА БИЗНЕСА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

РОЛЯТА НА БИЗНЕСА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: РОЛЯТА НА БИЗНЕСА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ
Author: Шишманов, Красимир; Шишманова, Пенка; Shishmanov, Krasimir; Shishmanova, Penka
Abstract: Формирането на новата икономика и създаването на благоприятни условия за нейното по-нататъшно развитие е сериозно предизвикателство за всяка страна. Успешната адаптация към съвременния модел на икономическо развитие неизменно е свързана с развитието на човешкия капитал. Създаването на адекватен човешки капитал в България е труден и продължителен процес. Важна роля в този процес изпълняват фирмите, които не само използват натрупаните знания и умения на кадрите, но и активно трябва да участват в тяхното изграждане и по-нататъшно развитие. Настоящата студия представя резултатите от изследователски проект „Ролята на бизнеса за повишаване качеството на човешкия капитал в България”, насочен към проучване на текущото състояние на човешкия капитал в българските фирми, възможностите за развитие на кадрите на фирмено равнище, разбирането и нагласите на работодателите в това отношение, трудностите и евентуалните решения на проблема.The foundation of new economics and the creation of favourable conditions for its further development is a serious challenge to any state. The successful adaptation to the contemporary model of economic development is invariably related to human capital development. The formation of adequate human capital in Bulgaria is a tough and continuous process. An important role in this process is of the companies, which not only use, but also must actively participate in the process of the acquisition and further development of the knowledge and skills of the personnel. The present paper presents the results from research project “The Role of the Business in Improving the Quality of the Human capital in Bulgaria”, focusing on the examination of the current condition of the human capital in the Bulgarian companies, the opportunities for personnel development at company level, the comprehension and the attitude of the employers in this respect, the difficulties and the possible solutions to the problem.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1635
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
245_split_almanah_11_2010.swf 1.528Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов