ДЕТЕРМИНАНТИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

ДЕТЕРМИНАНТИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: ДЕТЕРМИНАНТИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ
Author: Стефанов, Галин; Stefanov, Galin
Abstract: В настоящото изследване са разгледани основните възгледи в литературата при моделиране на икономическия растеж. Проведено е иконометрично изследване на факторите на икономическия растеж в България. Идентифицирани са основните детерминанти на растежа, като е измерена силата на влиянието им. Установено е положително мултипликативно влияние на крайното потребление, брутното капиталообразуване, държавните разходи за компенсиране на заетите, износа и едностранните безвъзмездни трансфери. Анализирани са възможностите за насърчаване на икономическия растеж в България в краткосрочен и дългосрочен план. This study focuses on the most prominent theories about modeling economic growth. The factors of economic growth in Bulgaria are studied in terms of econometrics. The main determinants of growth are identified and the strength of their impact is measured. The positive multiplier effect of final consumption, gross capital formation, government expenditures on employee compensation, exports and unilateral gratuitous transfers are determined. Opportunities for stimulating economic growth in Bulgaria are analyzed in the short and long run.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1637
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
44_split_16_2012.swf 389.7Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов