ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА АГРОТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА АГРОТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА АГРОТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ В БЪЛГАРИЯ
Author: Николова, Марина; Линкова, Маруся; Лазарова, Елица; Nikolova, Marina; Linkova, Marusia; Lazarova, Elitsa
Abstract: Туристическият продукт е условно наименование на комплекс от туристически услуги, предлагани под обща цена. Продуктът „селски туризъм” включва създаването на пакети от услуги, системи за резервации и мониторинг, насочени към определени целеви групи. Формирането и развитието на агротуристически пазар в България изисква обединяването на обектите, предлагащи селски туризъм в единна мрежа с марка, гарантираща качество на туристическите услуги. Това е възможно чрез въвеждането на единни стандарти на обслужване на туристи и налагането на система за категоризация на местата за посрещане на гости в планините и селата. Из- граждането на специфичен агротуристически продукт в България ще осигури: подобряване на икономическите и социалните условия в селските райони; разнообразяване на икономическите дейности в земеделието; осигуряване висок жизнен стандарт и подобряване уменията и знанията на работната сила; спиране обезлюдяването в необлагодетелстваните селски райони.The tourist product is basically a group of tourist services offered under same price. The product “rural tourism” includes the creation of packets of services, systems for reservations and monitoring, pointed to certain groups. The formation and development of the rural tourism market in Bulgaria requires the unification of objects offering rural tourism in united network of brands guaranteeing quality of the tourist services. This is possible by bringing in universal standards for servicing tourists and establishing of a system for categorization of the tourist places in mountains and villages. The creation of specific tourist product in Bulgaria will provide: improving of the economical and social conditions in village areas, diversity of the economical activities in the agricultural sector, providing higher life standard and improving the skills and knowledge of workers, limiting the abandonment of villages in the country caused by unemployment.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1639
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
287_split_almanah_11_2010.swf 1.696Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов