АНАЛИЗ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ПРЕДПОЧИТАНИЯ С ИЗРАЗЕНИ ИЗБОРНИ МЕТОДИ

DSpace/Manakin хранилище

АНАЛИЗ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ПРЕДПОЧИТАНИЯ С ИЗРАЗЕНИ ИЗБОРНИ МЕТОДИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: АНАЛИЗ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ПРЕДПОЧИТАНИЯ С ИЗРАЗЕНИ ИЗБОРНИ МЕТОДИ
Автор: Кръстевич, Тодор; Смокова, Маруся
Резюме: Анализът на изборното поведение на потребителите на пазара е фундаментална тема в маркетинговите изследвания. За съжаление обаче, въпреки богатата палитра от инструменти за изучаване на потребителските предпочитания, в научната литература все още липсва зряла методология за анализ на изборни данни с лонгитюден произход. В настоящото изследване се представя и апробира адекватна методология за лонгитюден анализ на изразени индивидуални изборни данни и трекинг на структурата на потреби- телските предпочитания, реализирани чрез съчетаното приложение на инструменти за изучаване на дискретни изборни данни и класически иконометрични методи за панелен анализ.Choice behavior analysis of customers is a fundamental domain in marketing research. Unfortunately, regardless of the rich palette of methods for customer preferences analysis in the scientific literature, there is yet a lack of mature methodology for longitudinal analysis of discrete choice data. In this research we present and approbate an adequate methodology for longitudinal analysis of stated choice data and tracking in customer preferences structure, which is realized by combined application of methods for discrete choice analysis and methods for econometric analysis of panel data.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1642
Дата: 2010


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
324_split_almanah_11_2010.swf 2.065Mb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов