АУТСОРСИНГ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТНАТА СПОСОБНОСТ НА МАШИНОСТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

DSpace/Manakin хранилище

АУТСОРСИНГ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТНАТА СПОСОБНОСТ НА МАШИНОСТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: АУТСОРСИНГ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТНАТА СПОСОБНОСТ НА МАШИНОСТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Автор: Варамезов, Любчо; Станев, Явор
Резюме: Настоящото изследване е насочено към идентифициране на възможностите, които предоставя аутсорсингът за повишаване конкурентната способност на машиностроителните предприятия. За постигането на така формулираната цел са решени следните основни задачи: първо, проучени и оценени са състоянието на машиностроителните предприятия и са очертани перспективите пред тяхното развитие; второ, анализирани и оценени са възможностите за придобиване на конкурентни предимства чрез използване потенциала на аутсорсинга; трето, въз основа на емпирично проучване е анализирана и оценена степента на използване на тези възможности. В проучването участват 26 машиностроителни предприятия от област Велико Търново. Въз основа на получената от анкетните карти информация са разкрити състоянието на предприятията, приложението на аутсорсинга,функциите и дейностите, които най-често се отдават за изпълнение на външни специализирани организации, както и различните конкурентни предимства, получени в резултат на прилагането на този бизнес модел. This study aims to identify the outsourcing opportunities for increasing the competitiveness of machine-building enterprises. The following main tasks are solved to achieve the stated objective: first, the state of the machine-building enterprises is investigated and assessed and the prospects for their development are outlined; second, the opportunities for gaining competitive advantages by using the potential of outsourcing are analyzed and evaluated; third, the degree of use of these opportunities is analyzed and evaluated based on the empirical study. The study includes 26 machinebuilding enterprises from Veliko Tarnovo district. The state of enterprises, outsourcing mplementation, functions and activities that are often assigned to external specialized organizations, as well as various competitive advantages resulting from the implementation of this business model, are revealed based on data from the surveys.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1643
Дата: 2013


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
5_split_19_2013.swf 336.2Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов