ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ФИРМИТЕ ОТ СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ФИРМИТЕ ОТ СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ФИРМИТЕ ОТ СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Author: Горчева, Таня; Любенов, Здравко; Петров, Ивайло; Gorcheva, Tania; Lubenov, Zdravko; Petrov, Ivaylo
Abstract: Процесът на интернационализация в сферата на услугите е нов социално-икономически феномен и това го определя като актуална и малко изследвана тема. Услугите се превръщат във важна съставна част на разширеното възпроиз- водство в националните стопанства, затова значението им непрекъснато нараства. От значение за България е как страната може да спечели по-добре от успоредното развитие на двата процеса – нарастваща интернационализация и повишаваща се роля на услугите. Ето защо като цел на изследователския проект стои разкриването на основните аспекти в практиката на фирмите от сектора на услугите у нас. Обект на изследването са ефектите от процесите на интернационализация в българските фирми. Извеждат се същностните характеристики на интернационализацията в сферата на услугите. Прави се оценка на вариантите за нейната реализация в практиката на български и чуждестранни фирми от този сектор. The process of internationalization in services is a new socio-economic phenomenon, a present topic that is still not enough researched. Services are becoming an important component of the expanded reproduction in the national economy. This sector is seen as a “generator” of economic growth, so its importance in the economies of individual countries is steadily increasing. Important issue for Bulgaria is how the country could earn better from the concurrent development of two processes - increasing internationalization and the rising role of services. Therefore the objective of the research project is to discover the main aspects in the practice of companies in the Bulgarian services sector. The object of the study is the effects of processes of internationalization on Bulgarian companies. Essential features of internationalization in services are described. An assessment of options for its implementation in practice of local and foreign companies in this sector has been made
URI: http://hdl.handle.net/10610/1645
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
53_split_15_2011.swf 869.3Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов