БАНКОВИЯТ СЕКТОР В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

DSpace/Manakin хранилище

БАНКОВИЯТ СЕКТОР В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: БАНКОВИЯТ СЕКТОР В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
Автор: Божинов, Божидар; Додов, Павел
Резюме: Банковите кризи са скъпи за икономиката, не само поради високите преки спасителни разходи, но и поради негативните последици върху икономиката посредством ограничаване на достъпа до кредитните ресурси, негативното влияние върху цената на държавния дълг и тези на ценните книжа на местните компании, както и възможната обезценка на националната валута. Целта на настоящото изследване са изясняване на причините за възникване и трансмисион- ните механизми на Световната финансова криза от 2007 година, като в него ще се отстоява следната теза: ефективното управление на рисковете във финансовия сектор на международно ниво е единственият способ за предотвратяване на бъде- щи глобални финансови кризи. Във връзка с това се дефинират и следните основ- ни задачи: (1) изясняване на факторите за възникване на банкови кризи, и част- ност – на Световната финансова криза от 2007 година, (2) разглеждане на транс- мисионните механизми на заразяване в международния банков сектор, (3) изслед- ване въздействието на Световната финансова криза върху банковия сектор и (4) анализ на възможните политики за управление на рисковете в банковата система и нейното укрепване Banking crises are costly for the economic crises, not only because of the high direct rescue costs, but also due to the negative effects on the economy by limiting the access to credit resources, negative impact on the price of government debt and securities of local companies, as well as a possible devaluation of the national currency. The aim of this study is to clarify the causes and transmission mechanisms of the global financial crisis of 2007, and to advocate the following idea: effective risk management in the financial sector at the international level is the only way to prevent future global financial crises. In this context, the following main tasks are defined: (1) factors for the occurrence of banking crises, and in particular – the global financial crisis of 2007, (2) transmission mechanisms of infection in the international banking sector, (3) the impact of the global financial crisis on the banking sector, and (4) policy options for risk management in the banking system and for strengthening it
URI: http://hdl.handle.net/10610/1647
Дата: 2013


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
34_split_19_2013.swf 423.0Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов