БАНКОВИЯТ СЕКТОР В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

DLib Repository

БАНКОВИЯТ СЕКТОР В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Show full item record

Title: БАНКОВИЯТ СЕКТОР В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
Author: Божинов, Божидар; Додов, Павел
Abstract: Банковите кризи са скъпи за икономиката, не само поради високите преки спасителни разходи, но и поради негативните последици върху икономиката посредством ограничаване на достъпа до кредитните ресурси, негативното влияние върху цената на държавния дълг и тези на ценните книжа на местните компании, както и възможната обезценка на националната валута. Целта на настоящото изследване са изясняване на причините за възникване и трансмисион- ните механизми на Световната финансова криза от 2007 година, като в него ще се отстоява следната теза: ефективното управление на рисковете във финансовия сектор на международно ниво е единственият способ за предотвратяване на бъде- щи глобални финансови кризи. Във връзка с това се дефинират и следните основ- ни задачи: (1) изясняване на факторите за възникване на банкови кризи, и част- ност – на Световната финансова криза от 2007 година, (2) разглеждане на транс- мисионните механизми на заразяване в международния банков сектор, (3) изслед- ване въздействието на Световната финансова криза върху банковия сектор и (4) анализ на възможните политики за управление на рисковете в банковата система и нейното укрепване Banking crises are costly for the economic crises, not only because of the high direct rescue costs, but also due to the negative effects on the economy by limiting the access to credit resources, negative impact on the price of government debt and securities of local companies, as well as a possible devaluation of the national currency. The aim of this study is to clarify the causes and transmission mechanisms of the global financial crisis of 2007, and to advocate the following idea: effective risk management in the financial sector at the international level is the only way to prevent future global financial crises. In this context, the following main tasks are defined: (1) factors for the occurrence of banking crises, and in particular – the global financial crisis of 2007, (2) transmission mechanisms of infection in the international banking sector, (3) the impact of the global financial crisis on the banking sector, and (4) policy options for risk management in the banking system and for strengthening it
URI: http://hdl.handle.net/10610/1647
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
34_split_19_2013.swf 423.0Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов