БИОГОРИВАТА В БЪЛГАРИЯ – СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

DSpace/Manakin хранилище

БИОГОРИВАТА В БЪЛГАРИЯ – СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: БИОГОРИВАТА В БЪЛГАРИЯ – СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Автор: Емилова, Петя; Блажева, Виолета; Emilova, Petya; Blazheva, Violeta
Резюме: Биогоривата играят важна роля в световната енергийна политика. Възниква въпросът оправдано ли е производството на биогориво и дали то е продукт, предоставящ на човечеството екологично чист и опазващ природата източник на енергия? Изчерпването на изкопаемите горива, изменението на климата изискват адекватни решения по опазването на околната среда за бъдещите поколения, от една страна. От друга страна, задълбочаващата се световна икономическа криза, гладът в световен мащаб, недостигът на храни и хранителни продукти и покачващите им се цени налагат в максимална степен управлението и оползотворяването на отпадъците, огромен източник на които са селското стопанство и отпадъчните продукти (битови, търговски, индустриални, институционални и други).Biofuels play an important role in the world energy policy. The problem is whether biofuel production is reasoned and whether it is a product, offering the humanity an energy source which is ecologically pure and environmentally-friendly. The exhaustion of fossil fuels and the change in climate require, on the one hand, adequate decisions to preserve the environment for the future generations. On the other hand, the deepening world economic crisis, worldwide famine, the shortage of food and food products and their rising prices make it necessary to manage and utilize waste, an enormous source of which are agriculture and waste products (domestic, commercial, industrial, institutional, etc.)
URI: http://hdl.handle.net/10610/1652
Дата: 2010


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
441_split_almanah_11_2010.swf 1.140Mb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов