АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ХОТЕЛИЕРСКИЯ БИЗНЕС

DLib Repository

АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ХОТЕЛИЕРСКИЯ БИЗНЕС

Show full item record

Title: АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ХОТЕЛИЕРСКИЯ БИЗНЕС
Author: Колева, Росица; Цанова, Стела; Кушева, Галя; Koleva, Rositsa; Tsanova, Stela; Kusheva, Galya
Abstract: Основополагащи в Стратегия „Европа 2020” и в Национална програма „България 2020” са въпросите, свързани с постигането на интелигентен и устойчив растеж. Той се свързва с изграждането на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика, в която ресурсите се използват ефективно и екологосъобразно.В съответствие с идеите, предложени в тези програми, е интерпретирано взаимоотношението „качество – конкурентоспособност”. Търсенето на конкурентни предимства на туристическия продукт може да се подобри основно чрез преориентиране на стратегията на туристическите фирми към по-висок стандарт и покачествени услуги, диференциация на българския туристически продукт, развитие на алтернативни продукти с цел привличане на по-платежоспособни туристи и създаване на условия за интензивна конкуренция в бранша.В разработката са извършени практически изследвания на качеството на туристическия продукт, на неговото отражение върху конкурентоспособността на хотелиерски вериги, което в значителна степен илюстрира особеностите в разви- тието на туристическия бизнес през периода 2007 – 2011 г. Abstract „Europe 2020” Strategy and „Bulgaria 2020” National Program’s underlying issues relate to smart and sustainable growth. It is associated with the creation of a greener and more competitive economy in which resources are used efficiently and environmentally-friendly. The relationship „quality-competitiveness” is interpreted in accordance with the ideas put forward in these programs The search for competitive advantages of a tourism product can be improved mainly through reorientation of the strategy of tourist companies to a higher standard and better services, differentiation of the Bulgarian tourism product, development of alternative products to attract wealthy tourists and create conditions for intense competition in the industry. The paper involves practical research on the quality of the tourism product, its impact on the competitiveness of hotel chains, which illustrates the significant features in the development of tourism for the five-year period (2007-2011).
URI: http://hdl.handle.net/10610/1653
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
60_split_19_2013.swf 1.062Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов