АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ХОТЕЛИЕРСКИЯ БИЗНЕС

DSpace/Manakin хранилище

АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ХОТЕЛИЕРСКИЯ БИЗНЕС

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ХОТЕЛИЕРСКИЯ БИЗНЕС
Автор: Колева, Росица; Цанова, Стела; Кушева, Галя; Koleva, Rositsa; Tsanova, Stela; Kusheva, Galya
Резюме: Основополагащи в Стратегия „Европа 2020” и в Национална програма „България 2020” са въпросите, свързани с постигането на интелигентен и устойчив растеж. Той се свързва с изграждането на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика, в която ресурсите се използват ефективно и екологосъобразно.В съответствие с идеите, предложени в тези програми, е интерпретирано взаимоотношението „качество – конкурентоспособност”. Търсенето на конкурентни предимства на туристическия продукт може да се подобри основно чрез преориентиране на стратегията на туристическите фирми към по-висок стандарт и покачествени услуги, диференциация на българския туристически продукт, развитие на алтернативни продукти с цел привличане на по-платежоспособни туристи и създаване на условия за интензивна конкуренция в бранша.В разработката са извършени практически изследвания на качеството на туристическия продукт, на неговото отражение върху конкурентоспособността на хотелиерски вериги, което в значителна степен илюстрира особеностите в разви- тието на туристическия бизнес през периода 2007 – 2011 г. Abstract „Europe 2020” Strategy and „Bulgaria 2020” National Program’s underlying issues relate to smart and sustainable growth. It is associated with the creation of a greener and more competitive economy in which resources are used efficiently and environmentally-friendly. The relationship „quality-competitiveness” is interpreted in accordance with the ideas put forward in these programs The search for competitive advantages of a tourism product can be improved mainly through reorientation of the strategy of tourist companies to a higher standard and better services, differentiation of the Bulgarian tourism product, development of alternative products to attract wealthy tourists and create conditions for intense competition in the industry. The paper involves practical research on the quality of the tourism product, its impact on the competitiveness of hotel chains, which illustrates the significant features in the development of tourism for the five-year period (2007-2011).
URI: http://hdl.handle.net/10610/1653
Дата: 2013


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
60_split_19_2013.swf 1.062Mb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов