ПРОИЗВОДСТВО И ПАЗАРИ НА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ, ХРАНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ

DLib Repository

ПРОИЗВОДСТВО И ПАЗАРИ НА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ, ХРАНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ

Show full item record

Title: ПРОИЗВОДСТВО И ПАЗАРИ НА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ, ХРАНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ
Author: Герганов, Георги; Блажева, Виолета; Gerganov, Georgi; Blazheva, Violeta
Abstract: Настоящата разработка има за цел проучване и разкриване на проблемите при производството и пазарите за реализация на селскостопанска продукция от гледна точка на генетично модифицираните организми и генетично модифицира- ните храни. За нейното постигане се идентифицират факторите, които оказват влияние, дефинирани в поставените задачи. Ограничеността на земята като ресурс, световната икономическа криза, продоволствената сигурност, гладът в световен мащаб и други фактори налагат създаването на устойчиви на природо- климатичните условия видове, от една страна. От друга страна, недостатъчната информация относно безопасността за биологичните видове от производството, разпространението и приложението на генетично модифицирани организми и хра- ни налага държавна намеса. Аграрният сектор е стратегически отрасъл, изискващ приложението на икономически обосновани мерки от страна на държавата за търсене на решения за овладяване и отстраняване на потенциални негативни последици от гледна точка осигуряване на нормални условия за съществуване на хората, растенията и животните и опазване на околната среда This paper aims to study and find out the problems in the production and markets for agricultural products in terms of genetically modified organisms and genetically modified foods. To achieve this aim the influencing factors, defined in the tasks, are identified. The scarcity of land as a resource, the global economic crisis, food security, global famine and some other factors make it necessary to create species sustainable to natural and climatic conditions, on the one hand. On the other hand, the insufficient information about how safe species are in terms of production, distribution and use of genetically modified organisms and foods requires state intervention. The agricultural sector is a strategic sector that requires the application of well-grounded economic measures by the government for seeking ways to control and eliminate potential negative consequences in terms of providing normal conditions for the existence of humans, plants and animals and protection of environment
URI: http://hdl.handle.net/10610/1656
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
92_split_19_2013.swf 483.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов