ПРЕДИКТИВЕН АНАЛИЗ НА ТЪРСЕНЕТО НА ПАКЕТНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ С ДИСКРЕТНИ ИЗБОРНИ МОДЕЛИ

DLib Repository

ПРЕДИКТИВЕН АНАЛИЗ НА ТЪРСЕНЕТО НА ПАКЕТНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ С ДИСКРЕТНИ ИЗБОРНИ МОДЕЛИ

Show full item record

Title: ПРЕДИКТИВЕН АНАЛИЗ НА ТЪРСЕНЕТО НА ПАКЕТНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ С ДИСКРЕТНИ ИЗБОРНИ МОДЕЛИ
Author: Кръстевич, Тодор; Смокова, Маруся; Krastevich, Todor; Smokova, Marusya
Abstract: Обект на настоящото изследване е потребителският избор на пакетни телекомуникационни услуги, а предмет – възможностите за неговото обясняване и предсказване на базата на меню базирани изборни модели. В студията се демонстрира как с помощта на интерактивен уеббазиран конджойнт алгоритъм, условен мултиномиален логит модел и йерархична бейсова регресия могат да бъдат оценени частните оценки за полезност на основните компоненти на цифрови телекомуникационни услуги за дома. На базата на емпиричните оценки на предпочитанията се съставя аналитичен симулационен модел за предиктивен анализ на структурата на търсенето при алтернативни сценарии. Целта е да се предложат и демонстрират някои възможности за оптимално планиране на продуктовия микс от пакетни предложения, които да съответстват на очакванията и на готовността за плащане на реалните и потенциалните потребители. This study explores consumer choice of bundled telecommunications services and empirically investigates some new possibilities of menu-based choice models for explaining and predicting the share of preferences. It demonstrates how to use menubased conjoint analysis, aggregate multinomial logit and hierarchical Bayes models in order to estimate part-worth utilities of attributes and price levels of digital telecommunications services for home users. A spreadsheet-based analytical simulation model for predictive analysis of the demand structure for alternative scenarios is composed based on empirical estimates of preferences. Our research purpose is to offer and demonstrate opportunities for optimal planning of product bundles that match the actual and potential customers’ expectations and willingness to pay.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1657
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
122_split_19_2013.swf 550.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов