ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПУБЛИЧНО- ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА

DLib Repository

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПУБЛИЧНО- ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА

Show full item record

Title: ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПУБЛИЧНО- ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА
Author: Илийчовски, Светослав; Мидова, Петранка; Филипова, Теодора; Iliychovski, Svetoslav; Midova, Petranka; Filipova, Teodora
Abstract: Наличието на модерна и качествена инфраструктура е основен стимул за икономически растеж и оттам за повишаване на жизнения стандарт на населението. В процеса на своето икономическо развитие нашата страна се нуждае от модерни и алтернативни решения в областта на публичните услуги и от модернизиране на инфраструктурата и комуналните дейности. Международната практика показва, че публично-частното партньорство (ПЧП) е един от успешните финансови инструменти за осигуряване на инвестиции в публичната инфраструктура, когато държавният и общинските бюджети не разполагат с необходимия финансов ресурс и искат да осигурят по-добра стойност на вложените публични средства. Настоящият проект се базира на теоретично осмисляне на същността и възможностите на публично-частните партньорства, както и емпирично изследване на функциониращи публично-частни партньорства в общините на област Велико Търново. The presence of an up-to-date and sophisticated infrastructure signifies a fundamental stimulus for economic growth and hence raising people’s standard of living. Throughout its economic development our country needs fresh and unconventional decision-making in public servicing as well as modernization of infrastructure and public utilities. International experience reveals that public-private partnership (PPP) has turned out to be the most successful financial tool to provide funding for public infrastructure in times when central government and municipalities lack the necessary financial resources on the one hand and maximum effectiveness of invested capital is imperative on the other. This project relies on the theoretical consideration of the essence of publicprivate partnerships as well as empirical research of some operating public-private partnerships in Veliko Tarnovo region.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1660
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
225_split_15_2011.swf 661.1Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов