РЕТРОСПЕКЦИЯ, ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРАНЕ НА БВП В КОНТЕКСТА НА ЛИСАБОНСКАТА СТРАТЕГИЯ

DSpace/Manakin хранилище

РЕТРОСПЕКЦИЯ, ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРАНЕ НА БВП В КОНТЕКСТА НА ЛИСАБОНСКАТА СТРАТЕГИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: РЕТРОСПЕКЦИЯ, ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРАНЕ НА БВП В КОНТЕКСТА НА ЛИСАБОНСКАТА СТРАТЕГИЯ
Автор: Марков, Огнян; Тодоров, Тодор; Тодорова, Таня; Цонева, Елка; Markov, Ogniyan; Todorov, Todor; Todorova, Taniya; Coneva, Elka
Резюме: Изследването е теоретико-практично, с подчертан приложен харак- тер и е насочено към получаване на реалистична картина за стартовите позиции на Република България по пътя на нейното догонващо развитие в съответствие със задачите, произтичащи от решенията на Лисабонската стратегия. БВП е най-важният синтетичен макроикономически показател, характеризиращ ефективността от функционирането на икономическата система. БВП се намира в много силна зависимост от производителността на труда и конкурентоспособността на икономиката. От тази гледна точка всяко изследване на БВП е актуално и е израз на желанието да бъде внесен макар и минимален принос в общия стремеж на българския народ за равноправно вписване в европейските и световните структури. На базата на резултатите от проекта се прави опит за очертаване на приоритетните области, в които органите за държавно управление у нас би следвало в бъдеще да съсредоточат своите усилия, за да настъпи видим положителен прелом в политиката на темповете на растеж на БВП, в посока на тяхното повишаване с цел догонване на Европейските стандарти.The research has a theoretical and practical aspect, it also has an applied character and it is focused on the realistic picture of the starting position of the Republic of Bulgaria on its way of the accelerated development in the context of the goals, resulting from the decisions of the Lisbon Strategy. GDP is the most important synthetic macroeconomic indicator, characterizing the effectiveness of the economic system’s functioning. GDP is strongly dependent on the productivity and the economic competitiveness. From this point of view any research of the GDP is a question of present interest and it is an expression of the desire to make some contribution to the Bulgarian nation’s ambition to be an equal partner in the European and the World institutions. We will try, on the basis of the research results, to outlay the priority aspects, which should be the basic aim of the Government authorities in the country in order to achieve evident positive turning point in the growth rate of GDP, as the basic aim is to increase these growth rates in order to gain on the European standards.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1662
Дата: 2010


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
5_split_almanah_12_2010.swf 565.8Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов