ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО РАВНОВЕСИЕ НА ПЛАНИНСКИ РАЙОНИ (ПО ПРИМЕРА НА ОБЩИНА САМОКОВ)

DLib Repository

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО РАВНОВЕСИЕ НА ПЛАНИНСКИ РАЙОНИ (ПО ПРИМЕРА НА ОБЩИНА САМОКОВ)

Show full item record

Title: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО РАВНОВЕСИЕ НА ПЛАНИНСКИ РАЙОНИ (ПО ПРИМЕРА НА ОБЩИНА САМОКОВ)
Author: Сирашки, Георги; Герганов, Георги; Николова, Марина; Сирашки, Христо; Иванов, Венцислав; Sirashky, Georgi; Gerganov, Georgi; Nikolova, Marina; Sirashky, Hristo; Ivanov, Vencislav
Abstract: Взаимообвързаността между човечеството и природата изисква от- хвърляне на традиционния вариант, а именно високо благоденствие чрез максимално и хищническо използване на природните ресурси до тяхното изчерпване, интензивно замърсяване и увреждане на средата с продукти на цивилизацията. Трябва да бъде осъзнат и приет като единствено възможен, разумен, целесъобразен вариантът на екологичната нравственост, свързан с умерено благоденствие при съобразяване с последиците за природната среда, с мисълта за бъдещето на поколенията. В българската теория на екологията, все още липсват достатъчно изследвания за резултатите от пряката експлоатация на биологичните ресурси в планинските райони, което засяга в нееднаква степен екосистемите, местообитания и таксони. Проведено е изследване и идентифициране на възможностите за интегриране на дейностите в планинските райони(община Самоков), свързани с опазване на околната среда и бизнес-дейностите в тези райони, както и очертаване на тенденциите и формите за запазване на биоразнообразието при спазване принципите на устойчивото развитие.Interdependence between humanity and nature requires rejection of the traditional option, namely, a high maximum and prosperity through the predatory use of natural resources to depletion, pollution and intensive damage to the environment with products of civilization. Must be recognized and accepted as the only possible, reasonable and appropriate option ecological morality associated with moderate prosperity in complying with environmental consequences in mind for future generations. In the Bulgarian theory of ecology, yet there is insufficient research on the results of the direct exploitation of biological resources in mountain areas, which affects in an uneven degree ecosystems, habitats and taxa. Research has been conducted and identify opportunities to integrate activities in mountain areas (Samokov municipality) associated with environmental and business activities in these areas and outlining the trends and ways to protect biodiversity in accordance with the principles of sustainable development
URI: http://hdl.handle.net/10610/1668
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
56_split_almanah_12_2010.swf 893.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов