ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗРАБОТВАНЕ НА ВАРИАНТИ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС И ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ В БЪЛГАРСКИТЕ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

DLib Repository

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗРАБОТВАНЕ НА ВАРИАНТИ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС И ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ В БЪЛГАРСКИТЕ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Show full item record

Title: ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗРАБОТВАНЕ НА ВАРИАНТИ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС И ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ В БЪЛГАРСКИТЕ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Author: Върбанов, Румен; Попов, Веселин; Varbanov, Rumen; Popov, Veselin
Abstract: В настоящото изследване авторите аргументират необходимостта от ускорено въвеждане на електронна търговия в малките и средни предприятия (МСП). Въз основа на данните от проведени проучвания се прави анализ на съ- ществуващото състояние в областта на използването на ИКТ и Интернет в МСП. Разработени са основните рамки и вариантите на системата за онлайн търговия в този сектор. Очертани са методическите основи за създаване на Web сайт на предприятието като базов компонент на системата за електронна търговия. Представена е стратегия за използване на възможностите на Интернет в бизнеса на малки и средни фирми. Предложен е примерен бизнес план за изграждане на Web сайт с кратко описание на основните задачи, които трябва да се решат. Направен е сравнителен анализ на два от подходите за изграждане на корпоративен Web сайт и са представени няколко важни съображения при практическия избор на вариант. Изследват се най-съществените проблеми, при практическото изграждане на сай- та – проектиране съдържанието на сайта, оформянето на началната страница, промоцията и маркетинга на сайта, основните статии на разходите и мястото на сайта в корпоративната инфраструктура. Предложен е примерен бизнес план за изграждане на Интернет магазин на малко и средно предприятие с отчитане на основните видове разходи и възможностите за ефективност на проекта. In this study the authors argue the need for rapid adopt of e-commerce in small and medium enterprises (SMEs). Based on data from studies, the current state of the use of ICT and Internet in SMEs is analyzed. Fundamental frameworks and variants of the online commerce system in this sector are developed. Methodological foundations for creating a Web site of the enterprise as a basic component of e-commerce system are described. A strategy for use of the possibilities of the Internet in the business of small and medium businesses is presented. A model business plan for building a Web site with a brief description of the main tasks that must be solved is suggested. A comparative analysis of two approaches to building corporate Web site is made, and several important practical considerations in choosing a variant are presented. The most important problems in the practical building of the site are explored - the design of the site content, the model of the homepage, the promotion and marketing of the site, the main cost items and the place of the site in the corporate infrastructure. An exemplary business plan for building an Internet store of a small and medium enterprise, taking into account the main types of costs and the possibilities of effectiveness of the project, is proposed.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1670
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
360_split_15_2011.swf 810.2Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов