ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

DLib Repository

ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

Show full item record

Title: ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
Author: Милинов, Валентин; Иванов, Красен; Георгиев, Ангел; Milinov, Valentin; Ivanov, Krasen; Georgiev, Angel
Abstract: Управлението на инвестиционните проекти е свързано с формирането на такъв инвестиционен портфейл, който би им гарантирал най-висока финансова възвръщаемост. Основна характеристика на инвестициите е съотношението „риск–възвръщаемост”. Взаимозависимостта между тези две категории по принцип е правопропорционална – т.е. преследването на по-висока възвръщаемост предполага поемане на по-голям риск и обратно, нискорисковите инвестиции по презумпция са носители на по-скромна възвръщаемост, но затова пък сигурна. Определящи при избора на подходяща инвестиция са личните предпочитания и готовността на всеки инвеститор да поеме съответния риск. Колективните инвестиционни схеми и застрахователните компании се нареждат сред най-значими- те субекти на глобалния финансов пазар. Чрез извършването на ретроспективен, диагностичен и прогностичен финансов анализ на риска и възвръщаемостта на нвестираните временно свободни финансови средства на дружествата по общо застраховане и изследване ефективността на портфейлния мениджмънт на инвестиционните фондове се посочват тенденциите за устойчиво развитие в условията на криза. The management of investment projects is related to the formation of such an investment portfolio, which would guarantee them the highest financial return. The main characteristic of investments is the „risk-return” ratio. The interdependence between these two categories is generally directly proportional – i.e. the pursuit of higher returns involves taking more risk and conversely, low-risk investments inherently carry more modest but secure returns. What determines the choice of suitable investment are personal preferences and willingness of each investor to take the risk. Collective investment schemes and insurance companies are among the most important players in the global financial market. The trends for sustainable development in a crisis are revealed by performing a retrospective, diagnostic and prognostic financial analysis of risk and return on temporarily invested free funds of life insurance companies and by studying the effectiveness of investment funds portfolio management.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1671
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
124_split_16_2012.swf 382.7Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов