СЪСТОЯНИЕ И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

СЪСТОЯНИЕ И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СЪСТОЯНИЕ И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ
Автор: Божинова, Марияна; Радулов, Константин; Bozhinova, Mariyana; Radulov, Konstantin
Резюме: Целта на научното изследване е, на основата на емпирично проучване състоянието на пазара на недвижимите имоти в България, да се очертаят насоки и препоръки за изпълнение на поетите ангажименти по европейските директиви,свързани с промените в климата и енергийната ефективност, допринасящи за излизане от кризата на изследвания пазар и неговото устойчиво развитие. За постигане на целта са дефинирани следните задачи: изясняване на стратегията на Европейския съюз за енергийната ефективност; очертаване мястото и ролята на недвижимите имоти от сграден тип в икономиката на страната;разработване на модел за професионално домоуправление на жилищните сгради като продукт, предоставян от агенциите за недвижими имоти, способен да благоприятства повишаването на енергийната им ефективност.Основната изследователска теза е, че повишаването на енергийната ефек- тивност на сградите е от съществено значение за стабилизирането и устойчивото развитие на пазара на недвижими имоти, като предлага дългосрочни ползи за собствениците и ползвателите на имоти. Ключови думи: енергийна ефективност, недвижими имоти, агенции за недвижими имоти, професионално домоуправление The aim of this study is to outline guidelines and recommendations for the implementation of the commitments under the EU directives related to climate change and energy efficiency, contributing to prosperity of the market and its sustainable development based on an empirical study of the state of real estate market in Bulgaria. To achieve the goal the following tasks are defined: clarification of the EU strategy on energy efficiency; outlining the place and role of real estate buildings in the country's economy; the development of a model for professional management of residential real estate buildings as a product provided by real estate agencies, able to foster increased energy efficiency. The main research thesis is that improving energy efficiency in buildings is essential for the stabilization and sustainable development of the real estate market by offering long-term benefits for owners and users of real estate.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1673
Дата: 2013


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
151_split_19_2013.swf 456.5Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов