РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ

DLib Repository

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ

Show full item record

Title: РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ
Author: Ангелов, Ангел; Маринов, Марин; Радуканов, Сергей; Загорска, Мариела; Парапинска, Петя; Angelov, Angel; Marinov, Marin; Radukanov, Sergei; Zagorska, Mariela; Parapinska, Perq
Abstract: В настоящото изследване се поставя акцент върху публичния сек- тор в системата на националната икономика, териториално - админист-ративното деление в страните от Европа и света и анализ на финансовите параметри от бюджетите на българските общини. На базата на емпирични данни се прави сравнителен анализ на социално - икономическото управление на местните фискални единици от областите Плевен и Ловеч. Посредством метода на експертната оценка се поставя рейтингова оценка на всяка от тях.The present study puts the accent on the public sector within the system of the national economy, the territory and administrative division of the European and world countries and the analysis of the financial parameters of the budgets of the Bulgarian municipalities. Based on empirical data, it makes a comparative analysis of the social and economic management of the local fiscal units of Pleven and Lovech districts. Each of them is rated by the expert valuation method.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1674
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
108_split_almanah_12_2010.swf 737.5Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов