ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВИРТУАЛИЗАЦИЯ В УЧЕБНО- ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПРОЦЕС ПО ДИСЦИПЛИНИ, СВЪРЗАНИ С НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

DLib Repository

ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВИРТУАЛИЗАЦИЯ В УЧЕБНО- ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПРОЦЕС ПО ДИСЦИПЛИНИ, СВЪРЗАНИ С НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Show full item record

Title: ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВИРТУАЛИЗАЦИЯ В УЧЕБНО- ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПРОЦЕС ПО ДИСЦИПЛИНИ, СВЪРЗАНИ С НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Author: Божинов, Божидар; Цанов, Емил; Кузнецов, Юрий; Казаков, Калин; Стоянов, Кирил; Bojinov, Bojidar; Tsanov, Emil; Kuznetsov, Yuri; Kazakov, Kalin; Stoyanov, Kiril
Abstract: Световната финансова криза постави пред съвременните фирми редицапредизвикателства, свързани с по-ефективно управление и използване на наличните ресурси и оптимизиране и намаляване на финансовите разходи. Системите за виртуализация са едно от решенията, способстващи за намаляване броя на необходимото за една организация оборудване чрез оптимизиране ползването на наличния хардуер, съчетано с повишаване на отказоустойчивостта на системите както и за по-лесната поддръжка и управление на съществуващите IT ресурси, което от своя страна води до намаляване на съпътстващите разходи на организацията за поддръжка на IT оборудването. Реализацията на проекта в Стопанска академия доведе до намаляване на общия брой поддържани физически сървъри, отпадане на част от съпътстващата ги инфраструктура, намаляване на разходите за резервиране, профилактика, резервни части и потребявана електрическа енергия, съчетано с по-лесно управление, повишено бързодействие и повишена отказоустойчивост. Изградената виртуална среда спомогна да се изгради тестова среда, в която преподаватели, студенти и IT специалисти от Академичен компютърен център могат в реални условия да тестват най-новите софтуерни решения и услуги, без да създават риск за нормалното функциониране на съществуващата информационна инфраструктура, обслужваща административния и учебния процес в рамките на Стопанска академия. The global financial crisis set the modern companies several challenges associated with effective management and use of available resources and to optimize and reduce financial costs. Systems virtualization is one of the solutions that help to reduce the necessary equipment for an organization by optimizing use of existing hardware, combined with increasing fault tolerance of systems as well as easier maintenance and management of existing IT resources, which in turn reducing the incidental expenses of the organization for the maintenance of IT equipment. Project implementation in the Academy reduce the total number of supported physical servers, removing part of the accompanying infrastructure, reducing the cost of redundancy, maintenance, spare parts and consumed electric power, coupled with easier management, increased performance and increased fault tolerance. The developed virtual environment helped to build a test environment in which teachers, students and IT professionals from Academic Computer Centre may, in real conditions to test the latest software solutions and services without creating a risk for the normal functioning of the existing IT infrastructure for administrative and teaching within the Academy.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1679
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
455_split_15_2011.swf 1.266Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов