ОЦЕНКА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА СТУДЕНТИТЕ В СА “Д. А. ЦЕНОВ”

DLib Repository

ОЦЕНКА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА СТУДЕНТИТЕ В СА “Д. А. ЦЕНОВ”

Show full item record

Title: ОЦЕНКА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА СТУДЕНТИТЕ В СА “Д. А. ЦЕНОВ”
Author: Марчевски, Иван; Йорданов, Радослав; Marchevski, Ivan; Yordanov, Radoslav
Abstract: Развитието на обществото се намира в неразривна връзка с генерирането, натрупването и споделянето на знания. Водеща роля в този процес следва да играят научноизследователските и образователни институции. За качеството на образователния продукт в един университет значение имат фактори като: качества и потенциал на новоприетите студенти, компетентност и мотивация на научнопреподавателския състав, количество и качество на материално-техническата база. Настоящото изследване е фокусирано върху третият компонент, по-конкретно върху осигуреността на учебния процес със съвременните информационни технологии. Акцентите в изследването са два: (а) структуриране потребностите на студентите в Стопанска академия “Д. А. Ценов” от интернет ресурси и (б) оценяване на потенциала за разпространение на безжичен интернет сред студентската общност. Резултатите сочат, че студентите са сред най-активните потребители на интернет, преносими компютри и безжични интернет технологии. Удовлетвореността им от предлаганите към момента в Стопанска академия “Д. А. Ценов” интернет ресурси е сравнително ниска. Основна препоръка за повишаване нивото на удовлетвореност е разширяване на съществуващата безжична интернет мрежа, с което да се осигури по-надежден, по-стабилен и по-бърз трафик на данни. Progress of society is in strong connection with generation, accumulation and sharing of knowledge. Leading role in this process should have the educational institutions. The quality of higher education is influenced by such factors as: the student’s potential, competence and motivation of the faculty, quality and quantity of the equipment. This study is focused on the third component, in particular, on the equipment of educational process with modern information technologies. Emphases in the study are two: (a) structuring the needs of internet resources of students in the D. A. Tsenov Academy of Economics and (b) evaluating the potential spread of wireless internet among the student community. Results indicate that students are among the most active users of internet, mobile computers and wireless internet technologies. Students’ satisfaction with the internet resources, supplied in the Tsenov Academy of Economics is relatively low. The main recommendation for increasing the level of satisfaction is expanding the existing wireless internet network, thereby ensuring more reliable, more stable and faster data traffic.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1682
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
499_split_15_2011.swf 785.2Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов