ПРОУЧВАНЕ ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА ЧАСТНИЯ И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

DSpace/Manakin хранилище

ПРОУЧВАНЕ ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА ЧАСТНИЯ И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРОУЧВАНЕ ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА ЧАСТНИЯ И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН
Автор: Цветанова, Ева; Tsvetanova, Eva
Резюме: Основна цел на студията е да проучи активността на бизнеса и местните власти в Дунавския регион по отношение на търсенето и създаването на знание и нововъведения. Задачите са: да се изследва потребностите от нововъведения в частния и публичния сектор в Дунавския регион и да се дадат конкретни препоръки и мерки за повишаването на тяхната иновационна активност. Основна теза,застъпена в разработката, е, че търсенето на знание и иновации от страна на местния бизнес и администрация е недостатъчно, но може и следва да е провокирано от явното и тацитно знание, обменяно между предприемачите в регионалните иновационни системи. В студията са систематизирани резултатите от много- мерния количествен анализ на иновационните потребности на обществения и бизнес сектор. За решаване на разкритите от проучването проблеми са изведени конкретни препоръки и мерки, които да подпомогнат създаването на креативна местна среда, по-пълното експлоатиране на ендогенния потенциал на Дунавския регион и да улеснят дифузията на знанието и иновациите както в бизнес организациите, така и в процеса на работа на местните власти. The main objective of this study is to investigate the activity of businesses and local authorities in the Danube region in terms of demand and creation of knowledge and innovation. The tasks are: to examine the need for innovation in the private and public sector in the Danube region and to provide specific recommendations and measures to increase their innovation activity. The main thesis advanced in this study is that the search for knowledge and innovation by local businesses and administration is insufficient, but can and should be induced by apparent and tacit knowledge exchanged between entrepreneurs in regional innovation systems. The output of multidimensional quantitative analysis of the innovation needs of the public and business sectors is systematized in the study. To solve the problems identified in the study specific recommendations and measures are outlined, which are to support the creation of local creative environment, full exploitation of the endogenous potential of the Danube region and to facilitate the diffusion of knowledge and innovation in both business organizations and the work process of local authorities
URI: http://hdl.handle.net/10610/1683
Дата: 2013


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
210_split_19_2013.swf 681.9Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов