ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ЕНЕРГИЙНОТО РАЗВИТИЕ – ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ

DLib Repository

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ЕНЕРГИЙНОТО РАЗВИТИЕ – ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ

Show full item record

Title: ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ЕНЕРГИЙНОТО РАЗВИТИЕ – ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ
Author: Денева, Анета; Сирашки, Георги; Сирашки, Христо; Спасовски, Цанко; Ангелова, Румяна; Deneva, Aneta; Sirashki, Georgi; Sirashki, Hristo; Spasovski, Tsanko; Angelova, Rumyana
Abstract: Научната разработка на тема: „Икономически проблеми на енергийното развитие – възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност” е с теоретико-приложна насоченост. Едно от най-важните направления на енергийното производство за преодоляване ограничеността на суровините е свързано с използването на възобновяемите енергийни източници – ВЕИ. Тези източници се разглеждат като основен фактор за преминаване към ниско въглеродни икономики, осигуряване сигурност на енергийните доставки, развитие на нови високотехнологични производства и осигуряване на т.н. „зелен растеж”. The scientific research on the topic: „Economic problems of energy development – renewable energy sources and energy efficiency” is of theoretical and practical character. One of the most important aspects of energy production for overcoming the scarcity of raw materials is associated with the use of renewable energy sources. These sources are regarded as a key factor for switching to low carbon economies, ensuring security of energy supply, development of new high-tech industries and providing the so-called „Green growth”.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1684
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
154_split_16_2012.swf 419.2Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов