ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ И МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПРОМЕНЛИВИ В КОНТЕКСТА НА „СТРАТЕГИЯ ЕВРОПА 2020”

DLib Repository

ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ И МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПРОМЕНЛИВИ В КОНТЕКСТА НА „СТРАТЕГИЯ ЕВРОПА 2020”

Show full item record

Title: ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ И МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПРОМЕНЛИВИ В КОНТЕКСТА НА „СТРАТЕГИЯ ЕВРОПА 2020”
Author: Захариев, Васил; Радулова, Анелия; Ангелов, Петко; Zahariev, Vasil; Radulova, Anelia; Angelov, Petko
Abstract: Изяснени са теоретичните постановки за същността, характеристиките и посоките на влияние на държавния дълг и държавния дефицит върху основните макроикономически променливи. Анализирани са размерът, динамиката и об- служването на всички финансови задължения, поети от името и за сметка на държавата, представляващи задължение на държавата и обхващащи вътрешния и външния държавен дълг. Изследвана е динамиката и тенденциите на изменение на държавния дълг и взаимовръзката му с основните макроикономически променливи. Theoretical formulations about the nature, characteristics and directions of influence of government debt and government deficits on the main macroeconomic variables are clarified. The size, dynamics and maintenance of all financial obligations undertaken by and on behalf of the state, representing the obligation of the state, covering internal and external debt are analysed. The dynamics and trends of change in government debt and its relationship with key macroeconomic variables are studied.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1686
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
180_split_16_2012.swf 373.1Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов