СЪВРЕМЕННИ ПРОЕКЦИИ НА ИНДУСТРИАЛНАТА ПОЛИТИКА

DSpace/Manakin хранилище

СЪВРЕМЕННИ ПРОЕКЦИИ НА ИНДУСТРИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СЪВРЕМЕННИ ПРОЕКЦИИ НА ИНДУСТРИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Автор: Денева, Анета; Личев, Тихомир; Личева, Катя; Митов, Кирил; Сирашки, Христо; Диманов, Даниел; Deneva, Aneta; Lichev, Tihomir; Licheva, Katia; Hristova, Veneta; Mitov, Kiril; Sirashki, Hristo; Dimanov, Daniel
Резюме: В Европейския съюз индустриалната политика се развива както в контекста на усъвършенстване на регулациите, така и в преструктурирането на сектори,особено този на индустрията, с цел повишаване на конкурентоспособността и подкрепа на инвестициите и заетостта. Ключовият въпрос, на който тя търси отговор, е какво е нужно да се направи, за да се подпомогнат бизнесът и индустрията и да бъдат конкурентоспособни на несигурния, турбулентен глобален пазар. Целта на настоящото проучване е да се анализира провежданата досега индустриална политика в нашата страна и въз основа на задълбочени теоретико-практически проучвания да се изведат надеждни индикатори за нейното проследяване и анализиране. Задачите на изследването са свързани с обобщаване и систематизиране на теоретичните постановки относно това, какво е политика, нива на политиката, индустрия и индустриална политика, както и да се анализират предимствата и недостатъците на съществуващите индикатори за оценка на индустриалната политика.Изводите от научното изследване са насочени към оценка на индустриалната политика и обосноваване на нейните направления. The industrial policy in the European Union is developing both in the context of improving the regulations and in restructuring the sectors, especially that of industry in order to enhance competitiveness and to support investment and employment. The key question that the industrial policy raises is what has to be done to help businesses and industry to be competitive in a volatile, turbulent global market. The aim of this study is to analyze the industrial policy conducted so far in our country, and based on extensive theoretical and practical studies to derive reliable indicators for its monitoring and analysis. The objectives of the study are to generalize and systematize the theoretical formulations regarding what policy, policy levels, industry and industrial policy are, and to analyze the advantages and disadvantages of the existing indicators of industrial policy assessment. The findings of the research are aimed at evaluating industrial policy and justifying its trends.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1687
Дата: 2013


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
239_split_19_2013.swf 382.0Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов