СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪНШНИЯ СЕКТОР НА ИКОНОМИКИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ

DLib Repository

СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪНШНИЯ СЕКТОР НА ИКОНОМИКИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ

Show full item record

Title: СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪНШНИЯ СЕКТОР НА ИКОНОМИКИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ
Author: Захариева, Галина; Йорданов, Николай; Андреев, Николай; Костов, Димитър; Zaharieva, Galina; Yordanov, Nikolay; Andreev, Nikolay; Kostov, Dimitar
Abstract: Европейският съюз като територия за свободно движение на "хора, стоки и капитали” дава възможност на България и Румъния да подобрят своя достъп до пазари и да повишат атрактивността си за чуждестранни преки и портфейлни инвестиции. Възникналата две години след пълноправното членство глобална икономическа криза в много отношения е на път да заличи тези позитиви и да постави на сериозни изпитания способността на икономиките на двете страни да функционират във вече няколкогодишен режим на криза и силно редуцирани капиталови потоци. Проектът „Сравнително изследване на външния сектор на икономиките на България и Румъния” е насочен към изследване на тенденциите в платежния баланс на двете страни и неговите компоненти в светлината на еврочленството и в условията на икономическа криза. В неговия обхват попадат основните специфики на търговските и капиталовите потоци, както и зависимости между тях. Обобщени са вижданията за балансиране на външния сектор и е определен инструментариум за оценяване на тенденциите в платежния баланс Being an area of free movement of “people, goods and capital”, EU gives both Bulgaria and Romania opportunities to improve their access to markets, as well as to attract more foreign direct and portfolio investments. The global economic crisis, that began two years after the two countries’ full EU accession, is likely to discontinue these advantages and to pose serious hardships to the ability of their economies to function in a crisis and reduced cash flows. The project “Comparative analisys of the Bulgarian and Romanian external sectors” is focused on studying the trends in the balance of payment of the two countries and its components in the light of Euro membership and under the conditions of an economic crisis. Its scope includes the key specifics of trade and capital flows as well as the correlations between them. The views on balancing the external sector are generalized and tools are identified to assess the trends in the balance of payment.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1690
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
266_split_19_2013.swf 585.7Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов