МЕХАНИЗМИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ И ОДИТ ПРИ УСВОЯВАНЕТО НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ

DLib Repository

МЕХАНИЗМИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ И ОДИТ ПРИ УСВОЯВАНЕТО НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ

Show full item record

Title: МЕХАНИЗМИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ И ОДИТ ПРИ УСВОЯВАНЕТО НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ
Author: Крумов, Крум; Димитров, Пенко; Костова, Силвия; Крумова, Диана; Krumov, Krum; Dimitrov, Penko; Kostova, Silvia; Krumova, Diana
Abstract: Средствата от европейските фондове и програми имат важно значение за националната икономика, тъй като чрез тях се решават значими социално-икономически проблеми. Понякога процесът на тяхното усвояване се съпътства с опити за извършване на нарушения и измами. За тяхното недопускане се налага този процес да се одитира и регулира. Изследването на механизмите за регулиране и одит при усвояването на средства от европейските фондове и програми наложи да се проучи цялостната организация по тяхното управление. Вниманието се насочи към юридическите, отчетните и одитните проблеми. На тази триада се основава доброто финансово управление на средствата. Funding received from EU programmes is vital for the national economy as it helps solve crucial socio-economic problems. In some cases, the absorption of these funds is accompanied by attempts to commit fraud or violate existing regulations. In order to prevent these from happening, the process has to be subject to audit and regulation.Research on various mechanisms for regulation and audit of the absorption of EU funds demands that the overall organization of their management should be examined. The focus is on legal, accounting and audit problems on which sound financial management of funds is based.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1694
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
296_split_19_2013.swf 381.5Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов