ЗНАЧЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ДЕРИВАТИ В ПЕРИОД НА ФИНАНСОВА НЕСИГУРНОСТ И ОБЩА РЕЦЕСИЯ

DLib Repository

ЗНАЧЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ДЕРИВАТИ В ПЕРИОД НА ФИНАНСОВА НЕСИГУРНОСТ И ОБЩА РЕЦЕСИЯ

Show full item record

Title: ЗНАЧЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ДЕРИВАТИ В ПЕРИОД НА ФИНАНСОВА НЕСИГУРНОСТ И ОБЩА РЕЦЕСИЯ
Author: Симеонов, Стефан
Abstract: За мащабите на значимостта на финансовите деривати може да се съди по множество показатели, сред които: изключително бързото им многостранно развитие; стойността на ежедневните позиции в тях, надхвърлящи от 6 до 10 пъти брутния годишен продукт на всички икономики в света; атрактивните възможности за доход и уникалните възможности за управление на риска. Успоредно с това, често срещаме и крайни мнения, в които се обвиняват финансовите деривати за световната финансова криза и за огромните загуби на различни категории пазарни играчи. С настоящото изследване се търси и откроява действителното значение на финансовите деривати за инвестиционната активност и глобалната икономика в периода от началото на финансовата и последвалата я икономическа криза. Анализираните проявления на финансовите деривати в ключови събития за последните години показват тяхната съществена роля за „ранно диагностициране” на глобални икономически кризи, както и позитивното им влияние върху капиталовия пазар и индиректно подпомагане на реалните икономически сектори във фаза на рецесия. The scale of the importance of financial derivatives can be judged by many indicators, including: extremely fast and versatile development; the sum of outstanding positions in derivatives, which transitory value exceeds from 6 to 10 times the gross annual production of all economies in the world; the attractive income opportunities and unique techniques for risk management. In the same time, there are extreme opinions in which the financial derivatives are blamed for the global financial crisis and huge losses of various types of market players. The present study attempts to find and outline the real importance of financial derivatives for investment activity and global economy in the period from the beginning of financial crisis and the subsequent economic recession. Analyzed manifestations of financial derivatives in key events in recent years have shown their crucial role in „early diagnosing” of the global economic crisis, and their positive impact on capital market and indirect support to real economic sectors in a phase of recession. The methodology includes correlation study between derivatives, stock market and macroeconomic indicators
URI: http://hdl.handle.net/10610/1696
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
230_split_16_2012.swf 616.5Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов