ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА КАТО ФАКТОР ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

DSpace/Manakin хранилище

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА КАТО ФАКТОР ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА КАТО ФАКТОР ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Автор: Адамов, Величко; Димитрова, Теодора; Благоева, Надежда; Adamov, Velichko; Dimitrova, Teodora; Blagoeva, Nadejda
Резюме: Обективно наложилото се присъствие на данъците в бюджетните планове на правителствата показва, че става дума за феномен, който е бил и остава основа на изпълнението на държавните функции. Всички физически и юридически лица, независимо от това какви позиции заемат в административните и стопанските структури на обществото, съобразяват своето поведение и разчети за бъдещето с провежданата държавна политика по данъците. Данъчната политика е обективно свързана с производството и процеса на разпределение на парите и логично оказва влияние върху крайните резултати от всеки вид стопанска дейност, съответно върху икономическия растеж. В тази връзка данъчната политика е инструмент на икономическия растеж, чрез който може да се решават финансови, икономически и социални задачи както в процеса на събирането на държавни приходи, така и в процеса на изразходването им. The objectively imposed presence of taxes in government budget plans shows that it's a phenomenon that was and remains the basis for the performance of state functions. All physical and legal entities, regardless of what positions they occupy in the administrative and economic structures of society, conform their behaviour and estimates for the future to the on-going state tax policy. The tax policy is objectively related to the production and process of money distribution and reasonably affects the final results of each business and respectively, economic growth. Tax policy is an instrument of the economic growth, which can solve financial, economic and social problems in the process of both collecting government revenue and spending it.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1701
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
264_split_16_2012.swf 265.0Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов