ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА КАТО ФАКТОР ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

DLib Repository

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА КАТО ФАКТОР ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Show full item record

Title: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА КАТО ФАКТОР ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Author: Адамов, Величко; Димитрова, Теодора; Благоева, Надежда; Adamov, Velichko; Dimitrova, Teodora; Blagoeva, Nadejda
Abstract: Обективно наложилото се присъствие на данъците в бюджетните планове на правителствата показва, че става дума за феномен, който е бил и остава основа на изпълнението на държавните функции. Всички физически и юридически лица, независимо от това какви позиции заемат в административните и стопанските структури на обществото, съобразяват своето поведение и разчети за бъдещето с провежданата държавна политика по данъците. Данъчната политика е обективно свързана с производството и процеса на разпределение на парите и логично оказва влияние върху крайните резултати от всеки вид стопанска дейност, съответно върху икономическия растеж. В тази връзка данъчната политика е инструмент на икономическия растеж, чрез който може да се решават финансови, икономически и социални задачи както в процеса на събирането на държавни приходи, така и в процеса на изразходването им. The objectively imposed presence of taxes in government budget plans shows that it's a phenomenon that was and remains the basis for the performance of state functions. All physical and legal entities, regardless of what positions they occupy in the administrative and economic structures of society, conform their behaviour and estimates for the future to the on-going state tax policy. The tax policy is objectively related to the production and process of money distribution and reasonably affects the final results of each business and respectively, economic growth. Tax policy is an instrument of the economic growth, which can solve financial, economic and social problems in the process of both collecting government revenue and spending it.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1701
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
264_split_16_2012.swf 265.0Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов