ДОБИВ НА СУРОВИНИ И ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

DSpace/Manakin хранилище

ДОБИВ НА СУРОВИНИ И ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ДОБИВ НА СУРОВИНИ И ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
Автор: Денева, Анета; Сирашки, Георги; Сирашки, Христо; Спасовски, Цанко; Deneva, Aneta; Sirashki, Georgi; Sirashki, Hristo; Spasovski, Tsanko
Резюме: При съвременните икономически условия екологизацията на индустри- алното производство има важно значение за решаване на разнообразни, нови и непознати за икономиката проблеми. Научната разработка на тема: „Добив на суровини и екологизация на добивното производство” е с теоретико-приложна насоченост. Тя има отношение към екологичните проблеми на добивната промишленост, опазването и възпроизводството на околната среда. Чрез екологизация на добивната промишленост се осигурява качество и конкурентоспособност на готовата продукция на вътрешния и международния пазар; улеснява се техническото сътрудничество между заинтересованите страни; човекът в своята дейност и природата са защитени от вредното въздействие на прилаганите технологии и процеси. Under the current economic conditions industrial production ecologization is important for solving diverse problems, new and unfamiliar to the economy The scientific research entitled: „Raw material extraction and ecologization of the mining industry” is of theoretical-applied orientation. It is relevant to the environmental problems of mining industry and environment preservation and reproduction. The ecologization of mining industry provides quality and сompetitiveness of finished products on the domestic and international markets; facilitates technical cooperation between stakeholders; man in his activities and the environment are protected from the harmful effects of the applied technologies and processes.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1704
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
311_split_16_2012.swf 434.4Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов