ДОБИВ НА СУРОВИНИ И ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

DLib Repository

ДОБИВ НА СУРОВИНИ И ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Show full item record

Title: ДОБИВ НА СУРОВИНИ И ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
Author: Денева, Анета; Сирашки, Георги; Сирашки, Христо; Спасовски, Цанко; Deneva, Aneta; Sirashki, Georgi; Sirashki, Hristo; Spasovski, Tsanko
Abstract: При съвременните икономически условия екологизацията на индустри- алното производство има важно значение за решаване на разнообразни, нови и непознати за икономиката проблеми. Научната разработка на тема: „Добив на суровини и екологизация на добивното производство” е с теоретико-приложна насоченост. Тя има отношение към екологичните проблеми на добивната промишленост, опазването и възпроизводството на околната среда. Чрез екологизация на добивната промишленост се осигурява качество и конкурентоспособност на готовата продукция на вътрешния и международния пазар; улеснява се техническото сътрудничество между заинтересованите страни; човекът в своята дейност и природата са защитени от вредното въздействие на прилаганите технологии и процеси. Under the current economic conditions industrial production ecologization is important for solving diverse problems, new and unfamiliar to the economy The scientific research entitled: „Raw material extraction and ecologization of the mining industry” is of theoretical-applied orientation. It is relevant to the environmental problems of mining industry and environment preservation and reproduction. The ecologization of mining industry provides quality and сompetitiveness of finished products on the domestic and international markets; facilitates technical cooperation between stakeholders; man in his activities and the environment are protected from the harmful effects of the applied technologies and processes.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1704
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
311_split_16_2012.swf 434.4Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов