ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД АГРАРНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ВТОРОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА ХХІ ВЕК В КОНТЕКСТА НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

DLib Repository

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД АГРАРНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ВТОРОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА ХХІ ВЕК В КОНТЕКСТА НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Show full item record

Title: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД АГРАРНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ВТОРОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА ХХІ ВЕК В КОНТЕКСТА НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Author: Герганов, Георги; Блажева, Виолета; Gerganov, Georgi; Blazheva, Violeta
Abstract: Общата европейска селскостопанска политика е насочена към ефективно и устойчиво земеделие. Нарастващите предизвикателства пред селското стопанство в Европа (в т.ч. и в България) налагат нейната непрекъсната реформа от гледна точка на привеждането й в с ъответствие с по-високите изисквания на обществото за здравословни храни, опазване на селските райони, гарантиране производството на по-висококачествена продукция и запазване доходите на селскостопанските производители. „Европейският селскостопански модел” е насочен към създаване на устойчиви селскостопански практики, към осигуряване на цялостна пазарна ориентация на селското стопанство и към осигуряване на възможност, селскостопанските производители максимално да се възползват от уменията на пазара да осигурява търсени от потребителите продукти. Тhe EU Common Agricultural Policy focuses on efficient and sustainable agriculture. The growing challenges facing agriculture in Europe (including Bulgaria) necessitate that it is continually reformed so that it can comply with society’s higher demands for healthy food, preserving rural areas, ensuring high quality products and maintaining farmers’ incomes. „The European model of agriculture” aims to create sustainable agricultural practices, to ensure the overall market orientation of agriculture and to enable farmers to benefit maximally from the market abilities to deliver products demanded by consumers.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1708
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
339_split_16_2012.swf 321.8Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов