УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РЕЙТИНГОВАТА СИСТЕМА ПЕРЛА ЗА ДИСТАНЦИОНЕН МОНИТОРИНГ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РЕЙТИНГОВАТА СИСТЕМА ПЕРЛА ЗА ДИСТАНЦИОНЕН МОНИТОРИНГ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РЕЙТИНГОВАТА СИСТЕМА ПЕРЛА ЗА ДИСТАНЦИОНЕН МОНИТОРИНГ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ В БЪЛГАРИЯ
Author: Божинов, Божидар; Bozhinov, Bozhidar
Abstract: Световната банкова криза от 2007 година постави редица въпроси и предизвикателства пред банковия сектор. Един от аспектите на предизвиканите дебати бе свързан с въпроса за рейтинговите оценки и способите за обективното измерване на състоянието на банките и сектора като цяло. Този проблем рефлек- тира и в отстояваната теза, че наличието на независима и отворена рейтингова система за оценка на банковия сектор способства за повишаване на дисциплината, конкурентоспособността и стабилността на банковия сектор. Настоящата студия си поставя за цел да оцени приложимостта на разработената през 2004 година от екип към катедра „Финанси и кредит” система за оценка на банковия сектор ПЕРЛА и да потърси начини за нейното усъвършенстване и повишаване степента на нейната познаваемост. Това се постига чрез анализиране на теоретичните основи на банковия анализ и изграждането на рейтинговите системи и оценка на приложимостта му в българските условия чрез усъвършенстване на рейтинговата система ПЕРЛА. В заключителната част авторът предлага усъвършенствана методика за оценка на състоянието на българските банки (АЛЕР(тс)). The global banking crisis of 2007 raised a number of issues and challenges in the banking sector. One aspect of the debates provoked was connected with the issue of the rating assessments and the methods for objectively measuring the condition of the banks and the sector as a whole. This problem is also reflected in the thesis statement that an independent and open rating system for assessing the banking sector helps to increase the discipline, competitiveness and stability of the banking sector. This study aims to assess the feasibility of the PERLA system for assessing the banking sector, developed in 2004 by a team at the department of Finance and Credit, and to find ways for improving it and enhancing the degree of its recognition. This is achieved through analyzing the theoretical foundations of the banking analysis and through building rating systems, and evaluation of its applicability under the Bulgarian conditions by improving the PERLA rating system. In the conclusion the author offers an advanced methodology for assessing the state of the Bulgarian banks (ALER(ts)).The global banking crisis of 2007 raised a number of issues and challenges in the banking sector. One aspect of the debates provoked was connected with the issue of the rating assessments and the methods for objectively measuring the condition of the banks and the sector as a whole. This problem is also reflected in the thesis statement that an independent and open rating system for assessing the banking sector helps to increase the discipline, competitiveness and stability of the banking sector. This study aims to assess the feasibility of the PERLA system for assessing the banking sector, developed in 2004 by a team at the department of Finance and Credit, and to find ways for improving it and enhancing the degree of its recognition. This is achieved through analyzing the theoretical foundations of the banking analysis and through building rating systems, and evaluation of its applicability under the Bulgarian conditions by improving the PERLA rating system. In the conclusion the author offers an advanced methodology for assessing the state of the Bulgarian banks (ALER(ts)).
URI: http://hdl.handle.net/10610/1710
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
5_split_21_2014.swf 1.002Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов