ЕФЕКТИВНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ БИЗНЕС В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ЕФЕКТИВНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ БИЗНЕС В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ЕФЕКТИВНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ БИЗНЕС В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ
Автор: Митов, Кирил; Колева, Росица; Гергова, Маргарита; Дончева, Людмила; Mitov, Kiril; Koleva, Rositsa; Gergova, Margarita; Doncheva, Lyudmila
Резюме: Основополагащи в Стратегия „Европа 2020” и в Национална програма „България 2020” са въпросите, свързани с постигането на интелигентен и устойчив растеж при ефективно и екологосъобразно използване на ресурсите. Взаимоотношението „ефективност – икономически растеж” се интерпретира в съответствие с идеите на тези програми. Разгледани са възможностите за аналитична оценка на капиталовите и човешките ресурси и на икономическия растеж. Извършени са практически изследвания на степента на използване на ресурсите, на нейното отражение върху икономическия растеж на индустриални предприятия от различ- ни сектори, които в значителна степен илюстрират особеностите в развитието на индустриалния бизнес през периода 2007 – 2010 г. The issues related to achieving smart and sustainable growth by efficient and environmentally-friendly use of resources are fundamental in „Europe 2020” strategy and „Bulgaria 2020” National Programme. The relationship „efficiency – economic growth” is interpreted in accordance with the ideas of these programs. The possibilities for analytical evaluation of capital and human resources and economic growth are examined. Practical research was carried out on the extent of resource utilization and its impact on economic growth of industrial enterprises from different sectors, which largely illustrate the peculiarities of development of industrial business in the period 2007-2010.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1711
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
362_split_16_2012.swf 279.4Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов