ОЦЕНКА НА МАРКЕТИНГОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ – ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

DLib Repository

ОЦЕНКА НА МАРКЕТИНГОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ – ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

Show full item record

Title: ОЦЕНКА НА МАРКЕТИНГОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ – ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ
Author: Марчевски, Иван; Marchevski, Ivan
Abstract: Въпросите, свързани с ефективността на маркетинговата дейност и връзката й с финансовите резултати на фирмата, се радват на устойчив и нарастващ интерес сред академичните среди и бизнеса през последните две десетилетия. С настоящата публикация правим опит за систематизиране на натрупаното знание по проблематиката. Дефинираме основни методологически проблеми, които различните автори извеждат при оценка на маркетингова ефективност. Въз основа на натрупаната информация даваме дефиниция на категорията маркетинговата ефективност и очертаваме нейните проявления. Защитава се тезата, че оценката на маркетинговата ефективност трябва да се прави по различен начин, в зависимост от това дали става дума за конкретна маркетингова кампания или за маркетинговата дейност като цяло. Предлагаме, оценката на всяка отделна маркетингова кампания да се прави чрез критерия „възвръщаемост на инвестициите в маркетинг” (MROI), а за оценката на общата маркетингова ефективност (маркетингова- та стратегия) да се използва промяната в маркетинговите активи. Разработени са общи модели за двата вида оценки. The issues related to marketing effectiveness and linking marketing to a firm’s financial results have been very popular in the economic literature in the past two decades. In this study we try to systemize the accumulated knowledge in this area. We define some methodological problems concerning marketing effectiveness assessment. Based on the data accumulated we define the category of marketing effectiveness and outline its manifestations. We argue that marketing effectiveness assessment has to be done in different ways according to the assessment object – a separate marketing campaign or a marketing activity as a whole. We propose to use ‘Return on Marketing Investments’ (MROI) for assessing a single marketing campaign, and the change in the marketing assets – for assessing the marketing effectiveness as a whole (marketing strategy). General models for the two types of assessment are proposed.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1716
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
Studia Marketing Efficiency.pdf 403.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов