УЧАСТИЕ НА ЖЕНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

DLib Repository

УЧАСТИЕ НА ЖЕНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Show full item record

Title: УЧАСТИЕ НА ЖЕНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
Author: Герганов, Георги; Ненова, Радка; Gerganov, Georgi; Nenova, Radka
Abstract: Насърчаването на предприемачеството е една от основните насоки на съвременната европейска политика за малките и средните предприятия. Особено внимание се отделя на жените предприемачи и на потенциалните бъдещи пред- приемачи. Актуалността на тези проблеми предизвиква научен интерес у изследо- вателите и е база за определяне на обектите на настоящото изследване. В литературата съществуват различни подходи, които могат да бъдат приложени при дефиниране характеристиките на жените предприемачи и мотивацията на младите предприемачи. В разработката е построен концептуален модел, който е използван като методологическа основа за провеждане на проучването в областта на селското стопанство. Promoting entrepreneurship is one of the main directions of contemporary European SME policy. Particular attention is paid to women entrepreneurs and potential future entrepreneurs. The topicality of these issues arouses scientific researchers’ interest and is the basis for determining the objects of the present study. In literature there are different approaches that can be applied in defining the characteristics of women entrepreneurs and the motivation of young entrepreneurs. The research has built a conceptual model that is used as a methodological basis for conducting research in the field of agriculture.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1717
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
383_split_16_2012.swf 915.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов