ЗАСТРАХОВАНЕТО И ОСИГУРЯВАНЕТО В КОНТЕКСТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНО СТОПАНСТВО

DSpace/Manakin хранилище

ЗАСТРАХОВАНЕТО И ОСИГУРЯВАНЕТО В КОНТЕКСТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНО СТОПАНСТВО

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ЗАСТРАХОВАНЕТО И ОСИГУРЯВАНЕТО В КОНТЕКСТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНО СТОПАНСТВО
Автор: Илиев, Боян; Врачовски, Данаил; Йорданов, Пламен; Ерусалимов, Румен; Василев, Венцислав; Пантелеева, Силвия; Панева, Анелия; Iliev, Boyan; Vrachovski, Danail; Jordanov, Plamen; Erusalimov, Rumen; Vasilev, Ventsislav; Panteleeva, Silviya; Paneva, Anelia
Резюме: Широко разпространено разбиране обвързва индивидуалната, респ. и со- циалната сигурност с достигането на състояние на гарантирана възможност за определено равнище на удовлетворяване на общественоприемлив кръг от човеш- ки потребности във всякакви житейски ситуации, вкл. и обусловени от евентуал- ното настъпване на съпътстващите ежедневието рискове. Представяна по такъв начин, сигурността притежава ясно очертани икономически измерения. В усло- вията на пазарна икономика социалната несигурност на отделните индивиди се увеличава. Това извежда на преден план проблемите, свързани със сигурността на отделните личности. Решаването на тези проблеми до голяма степен е от компетенцията на застрахователните, пенсионноосигурителните и здравноосигури- телните дружества, чиято дейност в очертаното направление е предмет на насто- ящото, първо по рода си за българската теория и практика, изследване. A widespread understanding connects the individual, respectively social security, too, with reaching the state of a guaranteed opportunity for meeting a particular level of socially accepted human needs in all life situations, including ones caused by contingent risks accompanying one’s daily life. Presented in such a way, this security has distinct economic dimensions. In a market economy, social insecurity of individuals increases. This brings to the foreground problems related to individuals’ security. Those who are competent to solve these problems are insurance companies, as well as pension and health insurance companies, whose activities in the outlined trend are the subject of the current research, first of its kind for the Bulgarian theory and practice.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1720
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
413_split_16_2012.swf 342.5Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов