ЗАСТРАХОВАНЕТО И ОСИГУРЯВАНЕТО В КОНТЕКСТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНО СТОПАНСТВО

DLib Repository

ЗАСТРАХОВАНЕТО И ОСИГУРЯВАНЕТО В КОНТЕКСТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНО СТОПАНСТВО

Show full item record

Title: ЗАСТРАХОВАНЕТО И ОСИГУРЯВАНЕТО В КОНТЕКСТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНО СТОПАНСТВО
Author: Илиев, Боян; Врачовски, Данаил; Йорданов, Пламен; Ерусалимов, Румен; Василев, Венцислав; Пантелеева, Силвия; Панева, Анелия; Iliev, Boyan; Vrachovski, Danail; Jordanov, Plamen; Erusalimov, Rumen; Vasilev, Ventsislav; Panteleeva, Silviya; Paneva, Anelia
Abstract: Широко разпространено разбиране обвързва индивидуалната, респ. и со- циалната сигурност с достигането на състояние на гарантирана възможност за определено равнище на удовлетворяване на общественоприемлив кръг от човеш- ки потребности във всякакви житейски ситуации, вкл. и обусловени от евентуал- ното настъпване на съпътстващите ежедневието рискове. Представяна по такъв начин, сигурността притежава ясно очертани икономически измерения. В усло- вията на пазарна икономика социалната несигурност на отделните индивиди се увеличава. Това извежда на преден план проблемите, свързани със сигурността на отделните личности. Решаването на тези проблеми до голяма степен е от компетенцията на застрахователните, пенсионноосигурителните и здравноосигури- телните дружества, чиято дейност в очертаното направление е предмет на насто- ящото, първо по рода си за българската теория и практика, изследване. A widespread understanding connects the individual, respectively social security, too, with reaching the state of a guaranteed opportunity for meeting a particular level of socially accepted human needs in all life situations, including ones caused by contingent risks accompanying one’s daily life. Presented in such a way, this security has distinct economic dimensions. In a market economy, social insecurity of individuals increases. This brings to the foreground problems related to individuals’ security. Those who are competent to solve these problems are insurance companies, as well as pension and health insurance companies, whose activities in the outlined trend are the subject of the current research, first of its kind for the Bulgarian theory and practice.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1720
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
413_split_16_2012.swf 342.5Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов