ПАЗАРНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ И НЕГОВИТЕ РИСКОВИ АСПЕКТИ

DLib Repository

ПАЗАРНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ И НЕГОВИТЕ РИСКОВИ АСПЕКТИ

Show full item record

Title: ПАЗАРНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ И НЕГОВИТЕ РИСКОВИ АСПЕКТИ
Author: Кънев, Петър; Пантелеева, Искра; Иванова, Зоя; Мехмед, Нехриджан; Kanev, Petar; Panteleeva, Iskra; Ivanova, Zoya; Mehmed, Nehridzhan
Abstract: Целта на студията е да се изследва пазарното поведение на индустриалните бизнес организации и неговите рискови аспекти и да се формулират идеи за успешно противодействие срещу рисковете и неблагоприятните последици от настъпването им. В тази връзка основните задачи са следните: да се проучат и обобщят теоретичните постановки за пазарното поведение на съвременните индустриални бизнес организации; да се систематизират и анализират емпирични данни за неговите рискови аспекти и предложат конкретни мерки за противодействие. Основната научноизследователска теза, която се защитава, е, че ранното идентифициране и диагностициране на рисковете при пазарното поведение на стопанските субекти в индустрията, както и разработването на политика за противодействие и ограничаване на негативните последици от проявлението им, имат съществено значение за постигането на фирмените цели. Като резултат са проучени: поведението, което стопанските субекти демонстрират на пазара, и рисковете, съпътстващи този вид фирмена активност. Въз основа на данните от емпиричното проучване е установено, че като цяло бизнес организациите успя- ват да демонстрират сравнително адекватно пазарно поведение. Независимо от това, неблагоприятните индикации на пазарната среда и множеството общофирмени затруднения пораждат редица рискове. В тази връзка са формулирани идеи и препоръки за по-добро (ранно) идентифициране и диагностициране на изслед- ваните рискове, както и за ограничаване и намаляване на неблагоприятните последици от тяхното настъпване. The aim of this study is to examine the market behaviour of industrial business organizations and its risk aspects and formulate ideas to successfully counteract the risks and adverse consequences of their occurrence. In this regard, the main tasks are: to examine and summarize the theoretical aspects of market behaviour of modern industrial business organizations; to systematize and analyze empirical data on its risk aspects and propose specific countermeasures. The thesis statement is that early identification and diagnosis of the risks of the market behaviour of the economic entities in industry, and the development of a policy for combating and limiting the negative consequences of their manifestation, are essential for achieving the company goals. As a result, the following were studied: the behaviour that the industrial business organizations demonstrate in the market, and the risks that accompany this type of company activities. Based on data from the empirical study it was found out that business organizations as a whole manage to demonstrate relatively adequate market behaviour. However, the adverse indications of the market environment and the many firm-wide difficulties raise a number of risks. In this context, ideas and recommendations are formulated for better (early) identification and diagnosis of the risks studied and for limiting and reducing the adverse effects of their occurrence.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1721
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
117_split_21_2014.swf 2.342Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов